اطلاعیه مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی

06 Nov, 2019

 به اطلاع آنعده متقاضیان محترمیکه درامتحان کانکور برنامه‌های ماستری ادبیات دری و ادبیات پشتو کامیاب گردیده اند، رسانیده میشود که دروس ادبیات دری به ساعت چهار عصر روز سه شنبه 82 عقرب و دروس ادبیات پشتو به ساعت چهار عصر روز چهارشنبه 29 عقرب 1398 در مرکز تحصیلات فوق‌لیسانس پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی آغاز می شود.

حضور متقاضیان محترم را در وقت معینه قبلاً خیر مقدم می‌گوییم. 

 

با احترام

 

مرکز تحصیلات فوق لیسانس                                  ریاست پوهنتون