روباط تحقیقی نظامی

22 Jan, 2020

روز دوشنبه تاریخ 30 جدی سال 1398 در شورای رهبری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی سه تن از محصلان خلاق پوهنځی کمپیوتر ساینس هریک محترم سلیمان اسحق زی، محترم رومان احسان زاده و مسعود مرزایی؛ بنابر پیروزی که در سطح افغانستان در عرصه تکنالوژی کسب کردند تقدیر به عمل آ

بحث روی پیشرفت کار و ساختار ژورنال

22 Jan, 2020

    روزپنجشنبه تاریخ 26/10 /1398 به منظور پیشرفت کار ژورنال بین المللی این پوهنتون و بازدید کار محترم پوهنیار فقید احمد سهنوش استاد پوهنځی کمپیور ساینس در مورد (web development)، معلومات ارائه کردند.

تدویر کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

21 Jan, 2020

روز چهارشنبه تاریخ 25 جدی سال روان، دور سوم کنفرانس‌های علمی ربع وار سال139۸ از جانب مرکز انسجام تحقیقات علمی برای اعضای کادرعلمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت محترم پوهاند جمشید خان رشیدی معاون امور علمی پوهنتون، آمران دیپارتمنت‌ها، استادان پوهن

نقش مرکزانکشاف مسلکی در پوهنتون

19 Jan, 2020

روز دوشنبه تاریخ 23 جدی سال 1398 سمینار تحت عنوان ( نقش مرکزانکشاف مسلکی در پوهنتون ) از طرف مرکزانکشاف مسلکی برگزار گردید.

Pages