تدویر ورکشاپ به خاطر تطبیق پالیسی منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی

امروز یکشنبه تاریخ ۱۳/حمل/۱۳۹۶ ورکشاپ تطبیق پالیسی منع تبعیض و آزار و اذیت جنسی ،  از سوی دفتر حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در سالون جلسات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی دایر گردید.

محترم دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و محترم پوهنیار ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با گفتنی های آغازین خویش ورکشاپ را افتتاح کردند. قرار است این ورکشاپ برای چهار روز توسط خانم فریبا قریشی ، مشاور جندر برنامۀ  و خانم مارسی رامسی کارشناس امور جندر به پیش برده شود.

Email: omidseerat@gmail.com

Website: www.keu.edu.af