تاریخچه پوهنحی

پوهنځی ادبیات، زیر نام دیپارتمنت زبان و ادبیات ، نخست در سال (1343) در چوکات اکادمی تربیه معلم، به سطح فوق بکلوریا (چهارده پاس)  ایجاد گردید.  در سال (1361) زمانی که اکادمی تربیۀ معلم به انستیتوت ارتقا نمود و زیر نام انستیتوت پیداگوژی به فعالیت آغاز کرد، این دیپارتمنت، نیز به پوهنځی زبان و ادبیات ارتقا کرد و دیپارتمنتهای پشتو,دری,انګلیسی و روسی  را در تشکیل خود،ایجاد نمود.

 درسال (1374) دیپارتمنت عربی و در سال(1393)  دیپارتمنت ترکی در تشکیل این پوهنحی افزود ګردید.

اهداف 

از آنجایی که تدریس یک زبان و ادبیات آن منحیث یک رشتۀ تخصصی، برای تربیۀ آموزگار  در موسسات تربیۀ معلم یک امر ضروری است؛  بناءً پوهنحی ادبیات، اهداف زیر را زیر دنبال مینماید:

هدف عمومی

فراهم سازی زمینه برای شگوفایی فرهنگ، زبان و ادبیات کشور و درک و فهم بهتر زبان وادبیات جهان از طریق تربیۀ استادان و معلمان مسلکی در رشته زبان و ادبیات.

 بناءً پوهنحی ادبیات دو هدف خصوصی زیر را در برنامه های کاری خویش، تعقیب مینماید:

اهداف اختصاصی

1. تربیۀ کادر های ورزیدۀ جوان ، آراسته با فهم علمی زبان و ادبیات، برای پوهنحی های تعلیم و تربیۀ مرکز و ولایات؛

2.  تربیه معلمان مسلکی برای مکاتب، لیسه ها، موسسات تربیه معلم معارف به سویه لیسانس در رشته های پشتو، دری،عربی، انګلیسی، روسی و ترکی.

حالت فعلی 

دربخش لیسانس

درحال حاضر  پوهنحی ادبیات   مطابق پلانهای تهیه شدۀ قبلی، با داشتن (2238) تن محصل، و (72) تن استاد، در راستای تربیۀ کادرهای مسلکی و معلمان ورزیده از طریق ، تدریس مضامین مختلفۀ زبان و ادبیات هر رشته برای محصلان صنوف (1-4) دیپارتمنتهای پوهنحی ادبیات ( در بخش پریسرویس، داخل خدمت و شبانه) ، فعالیت مینماید.

در بخش ماستری

پوهنحی زبان و ادبیات در بخش پروگرام ماستری، مصروف تربیۀ کادر های جوان به سطح ماستردر رشتۀ انگلیسی میباشد.

پلان آینده

پوهنحی ادبیات، پلانهایی آیندۀ خویش را در قدمهای زیر دنبال مینماید

قدم اول؛ به منظور ارتقای ظرفیت، در نظر است تا در بخشهای دری، پشتو و عربی پروګرامهای ماستری و در بخش انګلیسی پروګرام  دوکتورا تاسیس گردد؛ 

قدم دوم؛  به منظور تربیۀ معلمان مسلکی  در رشته های آلمانی وفرانسوی، در نظر است دیپارتمنتهای  المانی و فرانسوی نیز تشکیل گردد (کار مقدماتی تشکیل این دو دیپارتمنت  تا حدودی طی مراحل  ګردیده است).

قدم سوم؛ به منظور تربیۀ بهتر معلمان زبان و ادبیات در نظر است کتابخانه های پوهنحی و دیپارتمنتها، از نظر کتاب ، کپیوترو انترنت تجهیز گردد؛

قدم چهارم؛ به منظور تدریس و تحقیق بهتر زبان و ادبیات در نظر است لابراتوار زبان، ایجاد گردد.

قدم پنجم؛ بازنگری کریکولمهای دیپارتمنتها؛

قدم ششم؛ ایجاد توأمیت با پوهنحیهای ادبیات داخلی و خارجی؛

قدم هفتم؛ ایجاد فرصتهای مناسب تحقیقات علمی، برای اساتید دیپارتمنتها؛

در قدم هشتم: ایجاد پوهنحی زبانهای ملی و خارجی.