پوهنځی  علوم طبیعی یکی از پوهنځی های کلیدی پوهنتون تعلیم وتربیه بوده که در سال 1361 ایجاد گردیده است. فعلاً این پوهنځی دارای پنج دیپارتمنت میباشد.

اهداف

علوم طبیعی یکی از بخشهای بس مهم و ضروری در حیات بشر شمرده میشود. ساینس چهرۀ زنده گی را عوض مینماید. امروز در حیات بشر نمیتوان هیچ عرصه یی را سراغ کرد که در آن آثار ساینس و تکنالوژی به مشاهده نرسد.

علوم طبعی یک بخش مهم و قابل توجه نصاب معارف را میسازد . از آنجایی که  پوهنحی علوم طبیعی مصروف تربیۀ کادر های جوان و متخصص در رشته های مختلف علوم طبیعی است، لذا اهداف ذیل را دنبال مینماید:

هدف عمومی

تربیۀ معلمان مسلکی ومجهزبا دانش معاصر برای موسسات تحصیلات عالی دارالمعلمین ها و مکاتب .

اهداف خصوصی

1. تربیۀ معلمان مسلکی ، آراسته با زیور دانش و مهارتهای تدریس؛

2. تربیۀ معلمان  قادر به انجام تحقیقات وکارهای لابراتواری به منظور پیشرفت درعرصه علوم طبعی.

حالت فعلی

در حال حاضر پوهنحی علوم طبیعی، فعالیتهای علمی اش را  در دو راستا انجام میدهد:

1. تربیۀ معلمان آراسته با دانش، مهارتهای تدریس وقادر به انجام تجارب لابراتواری، در رشته های مختلف این پوهنحی، دربخشهای پری سرویس، داخل خدمت و شبانه.

2. تدریس مضمون محیط زیست در تمامی دیپارتمنتهای پوهنحی های نه گانه پوهنتون ، اعم از پری سرویس، داخل خدمت و شبانه.

پلان آینده

پوهنحی علوم طبیعی در آینده برای تحقق برنامه های زیر تلاش مینماید:

1. ایجاد پروگرامهای ماستری در رشته های مختلف این پوهنحی ،

2. ایجاد پروگرامهای دوکتورا در رشته های مختلف این پوهنحی.