اعلان برنده گی پروژه تدارک گاز مایع

18 May, 2020

اعــــلان برنده گی پروژه تدارک گــــــاز مــــایع برای دفـــــــــاتر اداری و اتاق های استادان   پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
 شماره داوطلبی: SREU/G-003/NCB-99

شــــرکت محترم ببرک امیری لمیتد در پروسه داوطلبـــــی پروژه تدارک گــــــاز مــــایع برای دفـــــاتر اداری و اتاق های استادان پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی SREU/G-003/NCB-99 اشتراک نموده بود، به قــــیمت مجموعی (960.000) نو صد و شصت هزار افغانی برنده اعــــلان شد. شرکت ها و دوایر دولتی کـــــه با شرکت متذکره کدام مشکل دارند، به آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی الی هفت روز سر از تاریخ اعلان مراجعه نموده تا اجراات که در نظر است صورت گیرد.