اعلان دعوت به داوطلبی

30 Oct, 2019

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استد ربانی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک و بازسازی تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی (SREU /W-004/NCB-98 ) اشتراک نموده و نقل سافت آن را بطور رایگان در حافظه میموری کارت یا فلش دسک ، افرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تداکرات طور سر بسته الی تاریخ 23/8/1398 روز 5 شنبه ساعت 10 بجه قبل از ظهر از آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی بدست آورده میتوانند.

افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد تضمین افر به شکل تضمین بانکی مبلغ (192،682) یک صدو نود و دوهزار و شش صدو هشتاد و دو افغانی میباشد.

جلسه افر گشایی در آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم وتربیه به ساعت 10 بجه قبل از ظهر به روز 5 شنبه 23/8/1398 تدویر میگردد.