امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون بغلان

17 Mar, 2020

روز ‌شنبه تاریخ 24حوت سال ۱۳۹۸، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پوهنتون بغلان از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد. در تفاهمنامه تعهدات هر دو جانب تسجیل گردیده است.

درمجلس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنیار عبدالقدیر مهان رئیس پوهنتون بغلان و تعدادی از استادان این پوهنتون حضورداشتند.