بحث روی پیشرفت کار و تدابیر مقدماتی ژورنال

13 Jan, 2020

    روز چهارشنبه تاریخ 18/10 /1398 به منظور پیشرفت کار تدابیر مقدماتی ژورنال بین المللی این پوهنتون، چهارمین نشست در ریاست دفتر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید. این مجلس با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رییس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم  دکتر وسیم اقبال مشاور مقام وزارت تحصیلات عالی در امور تحقیقات علمی و تعدادی اعضای کادرعلمی این پوهنتون برگزار شد، روی پیشرفت و چگونه گی کار تیم تخنیکی و ساختار ویب سایت ژورنال‌ مذکور بحث صورت گرفت.

  در ابتدا محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، در رابطه به موضوع صحبت نموده  و از همکاران تخنیکی ژورنال خواستند که در قسمت مسؤلیت‌های شان کوشا باشند تا بتوانیم این پروسه را به وقت و زمان معین آن تطبیق نماییم. به تعقیب آن محترم داکتر وسیم اقبال ضمن صحبت های شان، تاکید شان روی محدودۀ زمانی، محتویات و میزان کیفیت مقاله های علمی، و دیگر شاخصه های ژورنال این پوهنتون از نگاه دیزاین ساختار ویب سایت نشراتی آن تبادل نظرکردند. در اخیر چند نمونه ژورنال معیاری داخلی و خارجی که توسط محترم دکتر اقبال در نظر گرفته شده بود با تیم تخنیکی ژورنال این پوهنتون شریک ساختند. جلسه با دعای خیر پایان یافت.