برنامه شهروند فعال

04 Jan, 2020

در ادامه ورکشاپ شهروند فعال که به تاریخ 15/7/1397 در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید، دور دوم این ورکشاپ به روز یک شنبه مورخ 1 جدی 1398، در کتابخانه دیپارتمنت جامعه شناسی این پوهنتون از طریق معاونیت محصلان به همکاری بریتش کنسل (British Council)  برای محصلان پوهنحی های مختلف به مدت چهار روز تدویر گردید. ورکشاپ مذکور با سخنان مقدماتی محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور مالی واداری، محترم استاد پوهنیار سیدهاشم امین و محترم پوهنیار احمد حامد قادری آغاز گردید. و به روز چهار شنبه تاریخ 4 جدی، ورکشاپ مذکور با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رییس پوهنتون، استادان و تسهیل کنندگان به پایان رسید.

 دراین برنامه 26 تن از محصلان به وسیله دو تن از استادان تسهیل کننده هر یک پوهنیار سیدهاشم امین و پوهنیار احمد حامد قادری به همکاری استادان تسهیل کننده همکار هر یک داکتر امید افغان، داکتر امین الله سباوون و مجیب مشعل مورد آموزش قرار گرفتند.

در ختم برنامه محترم دکتر ذبیح الله اسدی پیرامون اهمیت و مؤثریت موضوع صحبت نموده و از اشتراک کننده ها خواستند که از برنامه استفاده اعظمی نمایند ومصدر خدمت خانواده وجامعه خویش گردند.

گفتنی است که ورکشاپ دربرگیرنده‌ی چهار بخش اساسی شهروند فعال به شرح زیر است:

بخش اول: تأکید روی مفهوم خود و چگونگی شکل گیری آن (هویت و فرهنگ)

اشتراک کننده‌گان درک بهتری از مفاهیم هویت و فرهنگ کسب کردند و هم‌چنان آموختند که چگونه از این مهارت در راستای فهم باورها، رفتارها و گرایش‌های خود و دیگران استفاده کنند.

بخش دوم: بحث و گفتگو روی مفاهیم خود و دیگری (گفتگوی میان فرهنگی)

اشتراک کننده‌گان روش های گفتگو را به عنوان ابزاری برای ایجاد همدلی، اعتماد و درک فرهنگ های مختلف آموختند.

بخش سوم:  بحث روی مفهوم ما (درک پیوند میان اجتماع محلی و جهانی)

اشتراک کننده‌گان در خصوص اجتماع محلی خود و رابطه آن با جامعه جهانی، مهارت های لازم را کسب کردند. آنان با فراگیری مهارت‌های مرتبط آموختند که چگونه به شناسایی و حل مشکلات اجتماعی خویش و دیگران بپردازند.

بخش چهارم: کار روی پروژه های اجتماعی جهت کاهش یا از بین بردن مسایل اجتماعی در سطوح محلی، ملی و بین المللی با در نظر داشت اهداف توسعه پایدار

اشتراک کننده‌گان روی پروژه های اجتماعی خویش با در نظر داشت مهارت‌های کسب شده به شکل عملی در مدت معینه تحت نظارت استادان تسهیل کننده  در گروه های مشخص کار خواهند کرد.