تدویر ورکشاپ قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال

08 Mar, 2020

روزچهارشنبه تاریخ 14 حوت سال 1398ورکشاپی تحت عنوان قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و قانون منع خشونت عیله زن، برای کارمندان بخش اداری این پوهنتون از سوی انجمن متخصصین منابع بشری افغانستان به همکاری ریاست منابع بشری- وزارت تحصیلات عالی، در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای یک روز تدویر گردید.

ورکشاپ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم عبیدالله مولائی آموزگار ورکشاپ، با در نظر داشت آجندا در رابطه به ورکشاپ معلومات ارائه کردند و ورکشاپ رسماً آغاز گردید.

در اخیر برنامه محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون مالی و اداری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی،محترم خواجه محمد اکرم عباسی آمر ارتقای ظرفیت وزارت تحصیلات عالی، محترم عبیدالله مولائی آموزگار ورکشاپ، تعدادی از استادان و کارمندان بخش اداری حضور داشتند.ورکشاپ با اهدای تصدیق نامه برای کارمندان اشتراک کننده، از طرف هیأت رهبری پوهنتون به پایان رسید.