سیمینار طرز نوشتن مقالات بین المللی

26 Feb, 2020

روزدو‌شنبه تاریخ 5حوت سال 1398، سمینار یک روزۀ را تحت عنوان طرز نوشتن مقالات بین المللی و بررسی آنها برای آمران دیپارتمنت پوهنځی‌های نه گانه اعضای کمیته‌های تحقیق، انکشاف مسلکی استادان و کمیسیون نشراتی پوهنتون، از طرف مرکز انکشاف مسکلی استادان در تالار کنفرانس‌های علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت محترم پوهاند جمشید خان رشیدی معاون امور علمی پوهنتون دایر گردید.

ورکشاپ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید، بعد از آن محترم پوهندوی همایون غفوری در رابطه به سیمینار معلومات لازم را ارائه نمودند. بعد از آن محترم پوهنمل دکتر توفیق الله ایوبی استاد دیپارتمنت ریاضی این پوهنتون، سمینار خویش را تحت عنوان (طرز نوشتن مقالات بین المللی و بررسی آنها) را با در نظر داشت معیاری‌های بین المللی ارائه کردند. درادامه محترم پوهاند جمشید خان رشیدی معاون امور علمی پوهنتون، پیرامون اهمیت و ضرورت موضوع صحبت نمودند و از استادان اشتراک کننده خواستند که با در نظر داشت معیارهای بین المللی و راه‌ کارهای ارائه شده درسیمینار مقالات علمی شانرا عیار نمایند. دراخیر بحث و تبادل نظر روی موضوع بین اشتراک کننده گان سیمنیار صورت گرفت ومجلس با دعای خیر به پایان رسید.