معرفی محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفان به حیث معاون امور محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

11 Jan, 2020

 در این مجلس که به روز سه‌شنبه تاریخ 17 جدی برگزار شده بود ، محترم بوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی معاون امور علمی، محترم پوهاند فضل‌الحق فضل معاون اسبق امور محصلان، محترم عبدالخالق حیدری معاون مالی اداری، استادان پوهنځی های نه ګانه و همچنان تعدادی از کارمندان اداری حضور داشتند، در ابتدای جلسه محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی و محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی، از دورۀ کاری چندین سال محترم پوهاند فضل معاون اسبق امور محصلان یادآوری کردند، کار و فعالیت، کوشش، صداقت، عشق و علاقۀ که با وظیفه شان محترم پوهاند فضل داشتند مورد ستایش قرار داده و ضمن ابراز قدردانی ایشانرا با اهدای تحسین نامه از ایشان تشکری نمودند وهمچنین ضمن تبریکی وظیفه جدید برای محترم ذکیه ظاهر شریفیان، اطمینان داده شد که از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهند کرد، مجلس با موفقیت و دعا خیر به پایان رسید.