ورکشاپ تحلیل اطلاعات با استفاده از برنامه (SPSS)

04 Jan, 2020

روز سه شنبه تاریخ 1 جدی سال 1398 ورکشاپی تحت عنوان ( تحلیل اطلاعات با استفاده از برنامه SPSS) از طرف مرکز انکشاف مسلکی استادان  برای روئسای پوهنځی‌های نه گانه، اعضای کمیته تحقیق، کمیته ارتقای تضمین کیفیت و کمیته انکشاف مسلکی استادان، به مدت سه روز در مرکز ICT پوهنتون راه اندازی گردید. این ورکشاپ با سخنان مقدماتی محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی معاون علمی پوهنتون آغاز گردید.

   دراختتامیه این ورکشاپ محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رییس پوهنتون، پیرامون اهمیت، ضرورت برنامۀ (SPSS)  صحبت کردند و ازحضور فعال استادان در ورکشاپ متذکره اظهار سپاس و امتنان نموده، از استادان خواستند تا دانش و مهارت های مسلکی شانرا بیشتراز پیش انکشاف دهند.

    دراخیر برنامه برای اشتراک کننده‌ها تصدیق نامه‌ و برای ترینر برنامه محترم پوهنمل دکتر سید جعفر احمدی عضو کمیته انکشاف مسلکی استادان از جانب هیأت رهبری پوهنتون سپاس نامه تفویض گردید. ورکشاپ با دعای خیر خاتمه یافت.