1.  چارت تشکیلاتی واحد داخلی تظمین کیفیت                                                    دانلود  

2. معیار های یازده گانه واحد داخلی تظمین کیفیت                                              دانلود

3.  پالیسی واحد داخلی تظمین کیفیت                                                                  دانلود 

4. پلان واحد داخلی تظمین کیفیت 1397                                                              دانلود

5. پلان عملیاتی واحد داخلی تظمین کیفیت مطابق گزارش ارزیابی خودی         دانلود

6. چک لست اسناد و شواهد تظمین کیفیت در سطح ریاست پوهنحی ها            دانلود 

7. گزارش کاری سالانه واحد داخلی تظمین کیفیت پوهنتون                                 دانلود

8. پالیسی انصاف و عدالت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی                  دانلود

9. پالیسی درج و رسیده گی به شکایات در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی      دانلود

10. پالیسی مصونیت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی            دانلود

11. پالیسی آزادی علمی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی           دانلود

12. پالیسی اخلاقی هیات رهبری ، استادان ، محصلان و بخش های اداری در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  دانلود

13. پالیسی تحقیقات علمی تحصیلات عالی افغانستان              دانلود 

14. پالیسی آزادی علمی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی             دانلود 

15. پالیسی انصاف و عدالت در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی      دانلود 

16. پالیسی درج و رسیده گی به شکایات در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی     دانلود 

17. پالیسی مصونیت ، امنیت و صحت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی      دانلود 

18. پالیسی مشاور برای صنوف در  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی   دانلود