به لینک ذیل مراجعه نماید

صفحه رسمی افغان ایکس: https://www.edx.org/school/afghanx