1. جهت دریافت خلاصه از تیزس  محصلان  ماستری رشته تعلیم و تربیه روی گزینه دریافت کلیک نمایید.

2. جهت دریافت خلاصه از تیزس  محصلان  ماستری رشته رهبریت و مدیریت آموزشی روی گزینه دریافت کلیک نمایید.

3. جهت دریافت خلاصه از تیزس محصلان  ماستری رشته نصاب تعلیمی روی گزینه دریافت کلیک نمایید.

4. جهت دریافت خلاصه از تیزس محصلان  ماستری رشته نصاب تعلیمی روی گزینه دریافت کلیک نمایید.