تاریخچه

تربیت بدنی،  در سال (1249) در زمان امیر شیرعلی خان، به حیث یک رشتۀ آموزشی، به فعالیت آغاز نمود.

در سال (1317) برای نخستین بار مکتب سپورت در چوکات وزارت معارف وقت، شاگردان را در دورۀ متوسطه (از صنف 7- 9) مورد آموزش قرار داده، به صفت معلم تربیت تقدیم جامعه میکرد.

در سال (1339) به لیسه سپورت ارتقا نمود. در سال (1352) به انسیتوت تربیت بدنی (دوره پنج ساله: صنف9-14)  ارتقا کرد.

از سال (1366)  به اینسو در چوکات پوهنتون تعلیم و تربیه  )انستیتوت پیدا گوژی وقت) مصروف تربیۀ کادر های مختصص در عرصۀ تربیت بدنی میباشد.

در پوهنحی تربیت بدنی در حال حاضر، (454)  تن محصل   که (117) تن شان اناث  و (337) تن شان ذکورمی باشد، مصروف آموزش  تربیت بدنی و ورزش اند .

اهداف

آموزش فعال بر مهارتها و فعالیتهای بدنی تأکید دارد. به همین دلیل تعلیم و تربیه را تنها تربیت ذهنی، فکری و عاطفی ندانسته، قبل از آن، بر تربیت جسمی تأکید میکند و حتی برخی صاحبنظران، تربیت را ماقبل تعلیم قرار داده، میگویند:   تربیت و تعلیم. چنانچه از قدیم گفته اند: عقل سالم در بدن سلیم است.

براساس مبرمیت موضوع که در بالا تذکر رفت، پوهنحی تربیت بدنی اهداف زیر را دنبال مینماید:

هدف عمومی

رشد و شگوفایی وضع تربیت بدنی و سپورت از طریق تربیۀ کادر های متخصص در این رشته به سطح لیسانس.

اهداف خصوصی

1.  تربیۀ کادر های ورزیده و متخصص ورزشی جوان  آراسته با دانش ومهارتهای ورزشی، در دیپارتمنتهای احتصاصی این پوهنحی؛

2. علاقه مند نمودن و آشنا ساختن  محصلان رشته های مختلف بامقدمات به شمول اصول، نظریات، مفاهیم و مهارتهای حرفه یی  تربیت بدنی و سپورت.  

حالت فعلی

پوهنحی تربیت بدنی در حال حاضر در سطح کشور، یگانه پوهنحی مسلکی است که به سطح لیسانس مصروف تربیۀ کادر های ورزشی میباشد.

 این پوهنحی در دو راستا فعالیت مینماید:

1. تربیۀ کادر های متخصص تربیت بدنی، به سطح لیسانس در رشته های اختصاصی این پوهنحی  ؛

2. تدریس مضمون تربیت بدنی در دیپارتمنهای مختلفۀ پوهنحی های نه گانۀ پوهنتون تعلیم و تربیه.

پلان آینده

پوهنحی تربیت بدنی در آینده با در نظر داشت  پلان استراتیژیک پوهنتون ووزارت تحصیلات عالی، مصمم است، در جهت تحقق برنامه های زیر فعالیت نماید:

1. تلاش در راستای جذب بورس های ماستری و دوکتورا، برای  بلند بردن ظرفیت علمی استادان؛ 

2. تلاش در راستای جذب کمکهای مالی موسسات جهت اعمار میدانهای ورزشی استندرد؛

3. ایجاد برنامه های داخل خدمت به منظور تربیۀ معلمان تربیت بدنی به سطح لیسانس، جهت رفع نیازمندیهای مکاتب؛

4. ایجاد پروگرام ماستری تربیت بدنی، در سطح پوهنحی؛

5. برگزاری مسابقات اسپارتکیار صنفی در چوکات پوهنحی تربیت بدنی؛