تاریخچه

پوهنځی تعلیمات اختصاصی در     ( 1384 ( در چوکات پوهنتون تعلیم و تربیه تاًسیس گردید.

پوهنحی تعلیمات اختصاصی در حال حاضر دارای سه دیپارتمنت و (269) تن محصل اعم از ذکور و اناث میباشد.    

    این پوهنځی در بدو تاْسیس ازطرف مؤسسه جایکای جاپان کمک می شد.

اهداف

هدف عمومی

ارایۀ خدمات آموزشی برای نابینایان، ناشنوایان و عقبمانده های ذهنی از طریق تربیۀ معلمان مسلکی در این بخشها.

هدف خصوصی

هدف از تاًسیس پوهنځی تعلیمات اختصاصی، تربیۀ معلمان متخصص، مسلکی ومتعهد برای تعلیم وتربیه افراد معلول درمراکز خاص ومکاتب به شکل فراگیرمیباشد.

حالت فعلی

درحال حاضر پوهنځی تعلیمات اختصاصی در دیپارتمنتهای سه گانۀ خویش مصروف تربیۀ معلمان مسلکی دربخش نابینایان، ناشنوایان و عقبمانده های ذهنی از صنف اول الی چهارم میباشد.

پلان آینده

۱-تلاش برای فراهم ساختن سکالرشپهای ماستری و دوکتورا به منظور ارتقای سطح علمی ومسلکی استادان ؛

۲- تجهیزلابراتوار وکتابخانه پوهنځی،

۳- تاْسیس مرکزتحقیقاتی دربخش تعلیمات اختصاصی،

۴- فعال نمودن مکتب تجربوی برای پوهنحی.

۵- تهیه وسایل خط بریل؛

۶- برقراری تواْمیت باکشورهای دوست و مؤسسات خیریه؛

۷- انکشاف دیپارتمنتها؛

۸- ایجاد کتابخانه گویا وکتابخانه بریل؛

۹- نو سازی وانکشاف نصاب تعلیمی؛

۱۰- تدویرکورسهای ماستری ومافوق لیسانس.