تاریخچه

پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی تا سال (1382) زیر نام  دیپارتمنت  روانشناسی وتعلیم وتربیه در تشکیل پوهنحی علوم اجتماعی فعالیت مینمود.

   درسال (1383)به حیث یک پوهنحی مستقل درچوکات پوهنتون تعلیم وتربیه ربانی عرض اندام کرد.  پوهنځی مذکورتااکنون دررشته های روانشناسی وتعلیم وتربیه، شش دوره،   فارغ التحصیل داده است.

درسال (1384)  که رشته روانشناسی راکه به صفت یک دیپارتمنت درچوکات این پوهنځی فعالیت داشت به پوهنڅی روانشناسی ارتقا، یافت.  

پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی درحال حاضر به طور مجموعی دارای(438) تن محصل ( 297 تن اناث، 141 تن ذکور) در سطح لیسانس، میباشد. 

در سال( 1394 ) پروگرام ماستری تعلیم و تربیه را که قبلاً به صورت مستقل فعالیت میکرد، زیر قیمومیت خویش قرار دهد.

  در سا ل(1394) پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی توانست تا پروگرام ماستری در رشتۀ مدیریت آموزشی را به همکاری علمی پوهنتون ماساچوست وهمکاری مالی پروژۀ  USWDP تأسیس نماید.

مجموع محصلان ماستری در هردو پروگرام به (44) تن میرسد.

اهداف

 داشتن مهارتهای تعلیم و تربیه برای معلم،  از لازمه های حتمی تدریس و آموزش به شمار میرود. برمبنای این اصل، پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی اهداف زیر را تعقیب مینماید:

هدف عمومی

 تربیه معلمان متخصص، متعهد، خلاق، مبتکر، با احساس، وطن دوستی وپابندی به ارزش های ملی   واسلامی.

اهداف خصوصی

1. تربیۀ متخصصان جوان تعلیم و تربیه ، آراسته با دانش و مهارتهای جدید تعلیمی و تربیتی، در دیپارتمنتهای احتصاصی این پوهنحی، به سطح لیسانس؛

2. آشنا ساختن محصلان رشته های مختلف پوهنحی های نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه ،  بامقدمات به شمول اصول، نظریات، مفاهیم و مهارتهای حرفه یی  تعلیم  وتربیه، به منظور آوردن تغییر مثبت و فعال  در نظام معارف کشور به طور کل؛

3. تربیۀ متخصصان در عرصۀ تعلیم و تربیه و مدیریت آموزشی به سطح ماستر .

حالت فعلی

درحال حاضر پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی در چهار راستا، فعالیت مینماید.

1. تربیۀ متخصصان تعلیم و تربیه به سطح لیسانس در رشته های تعلیم وتربیه عمومی، مدیریت آموزشی، تعلیم وتربیه قبل از مکتب و ابتدائی، در پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی؛ 

2. تدریس مضامین مختلف تعلیم و تربیه، به عنوان مضامین مسلکی، برای محصلان پوهنحی های نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه.

3. تربیۀ کادر های متخصص به سطح ماستر در رشتۀ تعلیم و تربیه؛

4. تربیۀ کادر های متخصص به سطح ماستر در رشتۀ مدیریت آموزشی.

پلان آینده 

پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی، درآینده برنامه های زیر  در نظر دارد:

1.            ایجاد برنامه   ماستری   در رشته نصاب تعلیمی؛

2.            ایجاد دیپارتمنت‌های زیر در سطح لیسانس.

             تکنالوژی آموزشی

             تدریس آموزی

             نصاب تعلیمی

3.            تطبیق آموزش الکترونیکی تا 2020

4.            ایجاد مکتب تجربوی برای تدریس آموزی.

5.            انکشاف دوره های ماستری و ایجاد دوره های دوکتورا در رشته های علوم تربیتی.

6.           ایجاد مجله تخصصی علوم تربیتی در سطح پو هنحی.