همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۵:۴۰
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      تعلیمات اختصاصی
 دیپارتمنت                :  روانشناسی                   یک  بست 
برای بار :                   دوم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1400/6/1 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۳۹
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم اجتماعی
 دیپارتمنت                :  تاریخ                    یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/5/20  الی 1400 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۳۵
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     روانشناسی
 دیپارتمنت                :  روانشناسی عمومی                    یک  بست 
برای بار :                   دوم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/5/20 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۹ - ۱۴:۲۵
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم طبیعی
 دیپارتمنت                :  کیمیا                     دو  بست 
برای بار :                   دوم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/5/20 الی1400/5 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۱:۵۷
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      کمپیوتر ساینس
 دیپارتمنت                :  سیستم های معلوماتی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۱:۱۸
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم تربیتی و مسلکی
 دیپارتمنت                :  مدیریت آموزشی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400 . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۱:۲
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     روانشناسی
 دیپارتمنت                :  روانشناسی عمومی                     یک  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/4/6 الی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۴/۵ - ۱۰:۵۲
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                     علوم طبیعی
 دیپارتمنت                :  کیمیا                     دو  بست 
برای بار :                   اول

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/4/6 الی 1400/5/6 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۰:۱۳
Background image

وهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال 1400 در رشته ذيل به سويه داکتر،ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                      زبان و ادبیات
 دیپارتمنت                : پشتو            دو  بست 
برای بار :                  
دوم

 متقاضیان میتوانند از تاريخ 1400/3/25 الی 1400/4/5   . . .

Pagination