همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۸
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم اجتماعی
 دیپارتمنت:        تاریخ                یک  بست 
برای بار           :    اول 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/8/5 الی 1399/8/25 درخواستي شموليت در . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۶:۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

 

پوهنځی:           علوم طبیعی
 دیپارتمنت:        محیط زیست          یک  بست 
برای بار           :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/8/5 الی 1399/8/15 درخواستي شموليت در کادر . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۱:۴۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:           علوم طبیعی
 دیپارتمنت:        ریاضی          یک  بست 
برای بار           :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/20 الی 1399/7/30 درخواستي شموليت در کادر علمي . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۵:۵۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

وهنځی:           علوم تربیتی و مسلکی
 دیپارتمنت:       تعلیم و تربیه  یک  بست 
برای بار           :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/14 الی 1399/7/24 درخواستي شموليت در کادر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۵:۵۱
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

وهنځی:      کمپیوتر ساینس
 دیپارتمنت:     تکنالوژی معلوماتی      یک  بست 
برای بار  :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/19 الی 1399/7/29 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۱۴:۵۰
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر و لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    محیط زیست                  یک  بست 
برای بار  :    سوم

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/6 الی 1399/7/16 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۱۴:۴۹
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    محیط زیست                  یک  بست 
برای بار  :    دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/1 الی 1399/7/30 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۶:۵۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    محیط زیست                  یک  بست 
برای بار  :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/6/15 الی 1399/6/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۶:۴۸
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    کیمیا                  دو بست 
برای بار  :   
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/6/15 الی 1399/6/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم . . .

Pagination