آمریت خدمات محصلان

 

آمریت انسجام خدمات محصلان یکی از  آمریت تازه تاسیس در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی می باشد .  که به منظور آموزش مهارت های کاریابی وبلند بردن سطح علمی و فرهنگی محصلان مطابق به نیاز های جامعه تشکییل شده است که در چوکات ریاست پوهنتون تعلیم وتربیه ومعاونت امور محصلان فعالیت می نماید.

این آمریت متشکل از کمیته شش گانه بوده که عبارت اند .

1- کمیته ورزشی

2- کمیته حل منازعات

3- کمیته صحت روانی

4- کمیته خدمات لیلیه

5- کمیته مشاوره علمی

6- کمیته آشناسازی محصلان با زندگی اکادمیک ، محیط پوهنتون، کتابخانه، شرایط تحصیلی ومقررات

 

که در راس این کمیته ها معاونت محترم امور محصلان بوده واعضای این کمیته ها را محصلان رشته های مختلف پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی تشکیل میدهد .

وفعالیت های  این کمیته ها در چهار چوب ملی ومقررات ( پوهنتون وامور محصلان ) ، ارزش های جمعی ودر روشنای احکام وآموزه های دین مقدس اسلام ودر هماهنگی با آزادی های دموکراتیک و اکادمیک صورت می گیرد.

آمریت انسجام خدمات محصلان دارای دو کارمند بوده که عبارت اند از

 

1-راضیه عمر آمر انسجام خدمات محصلان

2- عبدالرشید سامع ترینر آموزش مهارت های شغلی

هم چنان باید گفت یک بست این آمریت ( مدیرعمومی مشوره دهی شغلی)  فعلا خالی می باشد

 

اهداف

آمریت انسجام خدمات محصلان مسئولیت دارد تا مهارت های کاریابی را برای محصلین سال اخیر وفارغ التحصیل مطابق بازار کار ارائه بدارد که برای انجام آن فعالیت های زیر را انجام میدهد.

.ارائه مشاوره شغلی ورهنمای محصلان جهت انکشاف مهارت های دوره شغلی شان بعد ازختم تحصیل1

2.ارائه برنامه کار آموزی جهت انکشاف نیروی بشری وتقویت بازار کار از طریق تحصیلات عالی

3.رشد وانکشاف دانش ومهارت های تخنیکی محصلان از طریق آموزش برنامه مهارت های شغلی (SST) تابرای رقابت در بازار کار آماده شود

4.تطبیق برنامه های جدید تحصیلی در مطابقت با نیازمندی بازار کار وتقویت برنامه های موجود تحصیلی تا از لحاظ کیفیت ومحتوا پاسخکو نیازمندی های بازار کار باشد .

5. آموزش برنامه مهارت های شغلی از طریق مبایل(MSST)

6.تطبیق برنامه های جدید تحصیلی در مطابقت با نیازمندی بازار کار وتقویت برنامه های موجود تحصیلی تا از لحاظ کیفیت ومحتوا پاسخگونیاز مندی های بازار کار باشد. چون آموزش برنامه های کمپیوتر(CMOA)

7. رهنمای محصلان در امر تشخیص علایق شغلی و وظایف مورد نظرشان بعد از فراغت

8.کمک به محصلان در قسمت ایجاد پلاان های کاری وآگاهی دهی به آنها در مورد وضعیت وتقاضای بازار کار

9.شناسای خلا ها در مهارت های محصلان وطرح پلان ها واستراتیژی ها جهت رسیدگی به چنین خلاها

10.مدیریت مرکز کاریابی محصلان ، تامین روابط با شرکت ها ، انجوها ، دفاتردولتی ، جهت تقویتی روند کاریابی.

 

لایحه وظایف آمریت خدمات محصلان:

1- ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار، وسالانه مدیریت مربوط جهت رسیدن به اهداف تعین شده.

2- مدیریت ونظارت ایجاد گروپ های رضا کار محصلان غر ض اشتراک در فعالیت های اجتماعی وفرهنگی.

3- ایجاد کمیته های آشنا سازی محصلان جدید الشمول با زندگی اکادمیک ، محیط پوهنتون ، کتابخانه ، شرایط تحصلی ومقررات

4- ایجاد کمیته های مشاوره علمی برای محصلان جهت آشنا سازی با روش های تحقیق ، مدیریت زمان ، وانکشاف مهارت های آنان.

5- ایجاد برنامه های شناسای محصلان خلاق ، مبتکر ومحقق ، ومعرفی آنان به رهبری پوهنتون و وزرات غرض تشویق وتقدیر.

6- زمینه سازی ارئه خدمات شغلی وحرفوی برای محصلان جهت ارتقای مهارت های شغلی و ایجاد زمینه های کاری برای آنان

7- ایجاد کمیته ورزشی وصحت روانی برای محصلین غرض رسیدگی به صحت ومسئونیت فزیکی وروانی آنها.

8- ایجاد کمیته خدمات لیلیه غرض ایجاد فضای سالم زندگی میان محصلین ونظارت از کمیت وکیفیت مینوی غذای آنها

9- مدیریت وایجاد کمیته حل منازعات محصلین غرض تامین فضای سالم زندگی وتامین نظم ودسپلین داخلی پوهنتون

10- اجرای سایر وظایف که از جانب آمرین مربوط به قوانین ومقررات واهداف به وی سپرده می شود.

 

 

لایحه وظایف ترینر آموزش مهارت های شغلی :

1 – ترتیب پلان کاری هفته وار ، ماهوار ربعوار، سالانه مدیریت مربوط جهت رسیدن به اهداف مربوط

2- تهیه وتنظیم مواد آموزشی وتدارک ورکشاپ ها در زمینه آموزش مهارت های نوشتن سی وی ، درخواست وظیفه وفنون مصاحبه به محصلان وفارغ التحصیلان  پوهنتون مربوط.

3- آموزش ورهنمای محصلان در راستای اخلاق ، مبانی ، اصول وظوابط کار جهت آگاهی از حقوق ومکلفیت های کاری.

4- آموزش ورائه معلومات در مورد فرصت های شغلی ، بازار کار ، وکارفرمایان ونهاد هیا کار آفرین دولتی وخصوصی.

5- معرفی محصلین برای کار آموزی در نهاد های دولتی وخصوصی .

6- رهنمای ورائه معلومات برای محصلین در هنگام سیر علمی

7- اجرای سایر وظایف که از جانب آمرین مربوط مطابق قوانین ،مقررات واهداف به وی سپرده می شود.

 

 

فعالیت های انجام شده آمریت خدمات محصلان.

 

1-تشکل کمیته های شش گانه آمریت خدمات محصلان

2- ساختن طرزالعمل کاری این آمریت

3- معرفی شاگردان خلاق و مبتکر به وزارت جهت تشویق وتقدیر

4- دایرنمودن جلسات کمیته مشاوره وتشکیل صنف مشاوره برای محصلان

5- راه اندازی ورکشاپ آموزش کمپیوتر در دوشیفت برای محصلان

6- ترتیب وتنظیم مواد آموزشی برای نوشتن خلص سوانح، فنون مصاحبه ، کاورلیتر.

 

فعالیت های آینده این آمریت:

 

1-کار آموزی /کاریابی

2-مشاوره شغلی

3- مهارت های شغلی

4- آموزش برنامه های کمپیوتر

5- نمایشگاه های شغلی

6- آموزش زبان انگلیسی

7- جلسه های تبادل اطلاعات محصلان

8- آموزش مهارت های شغلی از طریق مبایل