آمریت منابع بشری

 

مقدمه

منابع بشري يک بخش اساسي اداره در تمام ادارات دولتی و شرکت  هاي خصوصی ميباشد. مديريت منابع بشري بر مبنای اندیشه ی استوار است که حقوق کارکنان در نظر گرفته شوند. منابع بشري شامل فعالیت های معين از قبيل تجزیه و تحلیل شغل، پلانگذاری یا برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی یا نیرویابی، انتخاب و گزینش نیروی انسانی، آموزش و توسعه نیروی انسانی و پرورش شغلی، ارزیابی عملکرد و اجراات کارکنان، اجتماعی کردن، پاداش، طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار و طراحی سیستم انظباط کارکنان میباشد.

آمریت منابع بشری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی قبلاً  تحت نام مدیریت عمومی مامورین در راستای مدیریت و هماهنگی نیروی بشری در این پوهنتون فعالیت میکرد که بعداً در سال 1390 در مرحله ایجاد و طرح ساختار تشکیلاتی اصلاحات اداری سیستم رتب و معاش قرار گرفته و به آمریت منابع بشری ارتقاء نموده.

اهداف اداره مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون تحصیلات عالی در عرصه خدمت به منابع انسانی و ایجاد زمینه رقابت کار بین کارکنان میباشد، تا نقاط قوت و ضعف را در راستای پیشبرد امور کاری خویش کشف نموده و آنها را تقویت نماید و از جانب دیگر کاستی ها و نارسایی های کاری را جستجو و به نقطه قوت تبدیل نماید.

منابع بشری موثر،کارا، با ظرفیت و منطبق به معیارهای جامعه

 • ماموریت

آمریت منابع بشری شامل مباحث استخدام افراد متخصص و شایسته، ایجاد فضای اعتماد، بسیج و سازماندهی درست نیروی انسانی، ایجاد فضای آموزش و خلاقیت و استفاده درست از ظرفیتهای موجود انسانی در پوهنتون میباشد.

 

 

  ارزشهای

 • احترام به عدالت، حقوق، فرصتهای مساوی و ارزشهای انسانی در محیط کاری خصوصا برای متقاضیان کار پوهنتون؛
 • رعایت ارزشهای طرز سلوک و تامین مناسبات دوستانه و مسلکی با کارمندان و استادان؛
 • احترام متقابل میان همه کارمندان در رده های مختلف شغلی و برخورد عادلانه و انسانی با مراجعین؛
 • متعقد به اهداف و ارزشهای مشترک سازمانی و کار گروهی در پوهنتون.
 • تعهد، امانت داری و صداقت در انجام امور محوله؛
 • تخصص گرایی و شایسته سالاری؛
 • مبارزه با فساد اداری ورد هر نوع تبعیض قومی، لسانی، منطقوی، سیاسی و دینی؛

دست آوردها

 • ایجاد کمیته استخدام جهت استخدام کارمندان متخصص و شایسته.
 • دارای کمیته جندر در سطح پوهنتون؛
 • ترتیب فایلنگ و دوسیه بندی دفاتر سوانحات منسوبین اداری وکادری پوهنتون؛
 • دیتابیس نمودن اسناد های استادان، کارمندان و کارکنان پوهنتون؛
 • ایجاد کمیته ارزیابی کارکنان به شکل حضوری؛
 • ایجاد کمیته سمع شکایات کارکنان خدمات ملکی؛
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی جهت بلند بردن ارتقاء ظرفیت کارمندان؛

فعالیت ها

آمریت منابع بشری اجراات کاری خویش را مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون تحصیلات عالی طبق اهداف پلان شده در معرض اجراء قرار میدهد که ذیلاً خاطرنشان می گردد:

رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر بمنظور اجرای بهتر امور یومیه در بخش های استخدام، ارتقای ظرفیت ها ، ارزیابی اجراات سوانح و جندر.

 

 • مدیریت عمومی استخدام
 • به اعلان سپاری بستهای خالی این اداره.
 • توزیع فورم و شارت لست نمودن کاندیدان واجد شرایط.
 • اخذ امتحان رقابتی و طی مراحل تقرری کاندید موفق .
 • اجرای بموقع مکاتیب که از مراجع مختلف مواصلت می ورزد.
 • توزیع فورم صحی، جنائی، تثبیت فراغت ، فورم امنیت برای اساتید و کارمندان جدیدالتقرر.
 • مطالبه سوابق کاری استادان، کارمندان و کارکنان جدیدالتقرر از ادارات قبلی شان.
 • ترتیب (پ2) مقرری استادان، کارمندان و کارکنان خدماتی بعد از مواصلت منظوری و ارسال آن به مراجع مربوطه.
 • ترتیب فورم قرارداد برای کارمندان بالمقطع.

 

 • مدیریت عمومی ارتقاء ظرفیت ها و انکشاف اداره
 • بازنگری تشکیل بخاطر تشخیص آنعده از استادان، کارمندان و کارکنان خدماتی که تقاعد، تنقیص، منفک ویا استعفا میگردند.
 • ترتیب لایحه وظایف بستهای ایجاد شده و بعد از منظور آمر ذیصلاح و ارسال آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری جهت تاییدی.
 • توزیع فورم نیازسنجی ورکشاپ های مورد نیاز کارمندان، ترتیب طرح و تدویر ورکشاپ آموزشی برای کارمندان
 • طرح و پیشنهاد بلندبردن سویه تحصیلی کارمندان جهت ارتقای ظرفیت شان ها به پوهنتون های دولتی وخصوصی.
 • تحلیل و تجزیه نیازمندی منابع بشری
 • معرفی کارمندان به بورسیه های کوتاه مدت و دراز مدت.

 

 

 • مدیریت عمومی ارتباط، ارزیابی اجراات و سوانح کارکنان :
 • ترتیب دفتر سوانح برای استادان، کارمندان و کارکنان جدیدالتقرر.
 • مطالبه سوابق کاری منسوبین جدیدالتقرر از مراجع قبلی شان.
 • ثبت انفکاک، ارتقا، انفصال، مجازات، مکافات و تقاعد استادان و کارکنان به دفترسوانح شان.
 • ترتیب خلص سوانح استادان و کارمندان نظربه ضرورت.
 • درج نمودن سند تثبیت فراغت اساتید و کارمندان به دفاترسوانح .
 • بازرسی دفاتر سوانح استادان، کارمندان و کارکنان خدماتی و سوق نمودن به موقع آنها به تقاعد نظر به تکمیل کبر سن ویا چهل سال خدمت باالفعل.
 • درج نمودن رتبه علمی اساتید به دفاتر سوانح شان و ارسال مکاتیب جداگانه جهت اخذ امتیازات شان به ادارات ذیربط.
 • آگاهی دهی به موقع ازریابی کارکنان و ارزیابی اجراات شان بشکل حضوری.
 • دیتابیس دفاتر سوانح کادری و اداری پوهنتون.
 • اسکن نمودن دفاتر سوانح منسوبین پوهنتون؛
 • تنظیم و کنترول از حاضری یومیه کارکنان.
 • ترتیب و ارایه راپور معاشات ماهوار کارکنان و ارسال آن به آمریت ذیربط جهت اجراات بعدی.
 • ترتیب راپور اضافه کاری کارمندان و کارکنان؛
 • میزان رسی و اجرای تصادیق ضروری، رخصتی و مریضی کارمندان و کارکنان به دفتر حاضری؛