روش تنظیم واستاک کتابخانه:

 

به تعداد (9635) جلد کتب در کتابخانه پوهنتون موجود است که به اساس رشته ، نام مولف ، تخلص و سال چاپ تقسیم بندی گردیده ودر شلف های جداگانه به اساس شماره های که در قایمه های مربوطه ثبت وراجستر شده اند گذاشته شده است در هنگام توزیع کتب برای محصلان نیز به اساس شماره مشخص که در قایمه وعقب کتب درج می باشد صورت میگیردو کتب نایاب یا ریفرنس در شلف های جداگانه به اساس شماره گذاشته و حق استفاده آنرا محصلان و سایر مراجعین صرف در داخل کتابخانه دارند .

همچنان مجلات یا نشریه های علمی که از طرف موسسات تحصیلی و سایر ارگانهای دولتی به کتابخانه ارسال می گردد ونیز در شلف های جداگانه ترتیب وتنظیم گردیده است ودر قایمه ثبت گردیده وبدسترس مراجعین گذاشته می شود .

سیستم کتابخانه معیاری نبوده نسبت کمبود کتب و پرسونل به شکل سیستم بسته فعالیت می نماید و حق بردن کتب را محصلان و سایر مراجعین از کتابخانه ندارند وهمچنان مونوگراف های تحصیلی نیز به دسترس محصلان وسایر نیازمندان گذاشته شد.

استاک یا آرشیف کتابخانه:

کتابخانه دارای استاک یا آرشیف نمیباشد جلد های اضافی کتب ، منوگرافها ، اطلاس ها ، دوسیه های فورم محصلان ، کارت های هویت کتابخانه محصلان وسایر وسایل در کتابخانه باعث ذقی جای در کتابخانه گردیده است میباشد.در سال 1398 پلان ساخت استاک یا آرشیف کتابخانه ازطرف آمریت تهیه و تدارکات درنظر گرفته شده است.