سهولت های که درکتابخانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی  برای محصلان وجود دارد:

 

  1. گذاشتن 8 پایه کمپیوتر برای استفاده از نت جهت دریافت مواد آموزشی محصلان.
  2. قراردادن قایمه های کتب به دسترس محصلان جهت اخذ کتب مورد ضرورت به اساس شماره کتب .
  3. فراهم ساختن میز وچوکی برای مطالعه محصلان در سالون کتابخانه.
  4. گذاشتن سه ساکته ها روی میزها درسالون کتابخانه جهت استفاده از لب تاپ های شخصی آنها.
  5. قرار دادن کتب مورد ضرورت به دسترس محصلان توسط کارمندان بخش توزیع کتابخانه.
  6. راهنمایی محصلان جدید الشمول توسط کارمندان کتابخانه در قسمت مراعات نمودن نظم و دسپلین در داخل کتابخانه
  7. راهنمایی طی مراحل قانونی اخذ کارت هویت و فورم کتابخانه جهت استفاده کتب برای محصلان جدید الشمول توسط کارمندان کتابخانه.
  8. قراردادن کتب جدید به دسترس محصلان  بعد از ثبت در دیتابیس وقایمه های مربوطه.