لایحه وظایف آمر کتابخانه وسیستم تکنالوژی معلوماتی

عنوان وظیفه : آمر کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی

وزارت/ اداره : تحصیلات عالی

    بخش : پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

    بست : (  3)

گزارش دهی به : معاون مالی واداری

گزارش گیری از : مدیرعمومی کتابخانه و مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه:کنترول از ترتیب و تنظیم کتابها و امور فنی و تخنیکی خدمات تکنالوژی معلوماتی بمنظور عرضه خدمات بهتر.

  1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار ، ربعوارو سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده .
  2. مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر جهت اجرای بهتر وظایف شان.
  3. ارایه طرح ها ، مشوره ها و ترتیب رهنمود ها برای تطبیق برنامه ها جهت انکشاف سیستم تکنالوژی معلوماتی.
  4. تامین و تحکیم روابط کاری با پوهنخی ها وشعبات پوهنتون غرض ترتیب طرزالعمل های تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بمنظورایجاد سیستم سریع و قابل دسترس.
  5. کنترول از ترتیب و تنظیم کتابها و سایر نشریه های علمی  و تخصصی در بخش های مختلف به منظور سهولت و دستیابی استفاده کننده گان و نظم بهتر کتابخانه.
  6. نظارت از اهدای کتب به پوهنتون های مرکز وولایات وسایر موسسات فرهنگی به منظور تکمیل کتب کتابخانه های آنها.
  7. کنترول از امورفنی وتخنیکی خدمات تکنالوژی معلوماتی به منظور حصول اطمینان از فعال بودن سیستم شعبات .
  8. فراهم نمودن آموزش های مورد ضرورت برای کارمندان ریاست تکنالوژی معلوماتی و مسئولین  تکنالوژی.
  9. ارزیابی کیفیت اجراات کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاد تدابیر بعدی ارتقای بازدهی کاری .
  10. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف پوهنتون سپرده میشود.