معرفی مختصر آمریت ارتباط و آگاهی عامه

آمریت ارتباط و آگاهی عامه که از سال ۱۳۹۰ به این طرف در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به منظور تامین ارتباط با استادان، محصلان و سایر شهروندان افغان به گونه ای دوامدار و موثر ایجاد گردیده، و این آمریت تمام موضوعات علمی و اکادمیک پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی را در ویب سایت پوهنتون به نشر می سپارد تا تمام شهروندان از روند برنامه های علمی- تحقیقی پوهنتون آگاهی حاصل نمایند، این آمریت وظیفه دارد تا با تمام نهاد های تحصیلی کشور را در مرکز و ولایات و رسانه های صوتی و تصویری کشور ارتباطات تامین نمایند.

آمریت ارتباط و آگاهی عامه دارای تشکیل ذیل میباشد:

 • آمر ارتباط و آگاهی عامه .
 • مدیر عمومی جمع آوری اطلاعات
 • مدیر عمومی سمعی و بصری
 • مامور نشرات

 

اهداف عمومی آمریت ارتباط و آگاهی عامه

این آمریت به منظور تامین ارتباط و هماهنگی بین نهاد های تحصیلی کشور و ارائه معلومات دقیق و مستند از جریان برنامه های علمی- تحقیقی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی می باشد.

 

اهداف اختصاصی آمریت ارتباط و آگاهی عامه

 1. تامین ارتباط و هماهنگی میان نهاد های تحصیلی کشور و وزارت تحصیلات عالی.
 2. نشر گزارشات، دست آورد ها و سایر موضوعات علمی- تحقیقی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در ویب سایت پوهنتون به منظور آگاهی عامه
 3. تامین ارتباطات با رسانه ها به منظور پخش و نشر برنامه های علمی پوهنتون.
 4. تدویر محافل، مجالس و کنفرانس های مطبوعاتی در سطح پوهنتون.
 5. تامین ارتباط با  رسانه  های صوتی و خبری، جهت پخش و نشر اخبار، اطلاعیه ها، ملاقات های مقام پوهنتون، ورکشاپ ها، مصاحبه های اختصاصی و جهات بازسازی و انکشافی پوهنتون.
 6. اقدام در زمینه پخش و نشر گزارشات، کنفرانس های مطبوعاتی از طریق وسایل اطلاعات جمعی.
 7. ترتیب و تنظیم کنفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و مصاحبه های اختصاصی مقام ریاست محترم پوهنتون جهت آگاهی عامه از دست آورد ها و فعالیت های صورت گرفته در پوهنتون.

 

دست آورد های آمریت ارتباط و آگاهی عامه

 1. اخذ راپور و تصاویر از روند کنفرانس ها، محافل، مجالس، اخبار، اطلاعیه ها، ملاقات های مقام پوهنتون (۱۰۵)برنامه طی سال ۱۳۹۹ و نشر  در صفحه رسمی فیسبوک و ویب سایت رسمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به منظور آگاهی عامه.
 2. مدیریت ویب سایت و فیسبوک پوهنتون و نشر گزارشات به منظور آگاهی عامه.
 3. بازنگری و ترتیب گزینه های سایت رسمی پوهنتون به زبان های دری، پشتو و انگلیسی.
 4. جمع آوری و نشر تعدادی از گزارشات در ویب سایت پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی که قبلاً از پوهنځی های نه گانه و آمریت های بخش اداری مطالبه نموده بودیم.

 

پلان آینده آمریت ارتباط و آگاهی عامه

 1. ایجاد ویترین های مشخص برای پوهنتون و پوهنځی های مربوطه به منظور نشر موضوعات مربوطه جهت آگاهی استادان ومحصلان.
 2. تامین ارتباط با وزارت محترم تحصیلات عالی به منظور حل مشکلات پوهنتون.
 3. تامین ارتباط و هماهنگی میان نهاد های تحصیلی مرتبط در سطح کشور به منظور ارتقای سطح تحقیق، تالیف و ترجمه تشریک مساعی در نهادینه سازی علم و علم آفرینی.
 4. ایجاد یک بروشور به منظور چاپ و نشر برنامه های علمی – تحقیقی و سایر دست آورد های پوهنتون.
 5. ایجاد و نصب ویترین به منظور اعلان موضوعات علمی– تحقیقی، اخبار، گزارشات، دست آورد ها و سایر موضوعت مرتبط در صحن پوهنتون در ساحۀ دید.
 6. تهیه کتلاک در سطح آمریت ارتباط و آگاهی عامه و چاپ و نشر آن در سطح پوهنتون.
 7. پخش و نشر گزارشات، دست آورد ها و سایر فعالیت های علمی به لسان های ملی در ویب سایت و فیسبوک پوهنتون به منظور آگاهی عامه.

 

 

با احترام

فیروز احمدزی

آمر ارتباط و آگاهی عامه