معرفی کتابخانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

کتابخانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده  است  مجموعه ای است زیر نظر معاونیت محترم امور اداری که همه ساله با پلان کاری مشخص و با فعالیت های جدی و مستحضر خویش منابع مورد نیاز محققین اعم از استادان، کارمندان ومحصلان برحال پوهنتون را تامین مینماید که دارای )  ۹۶۳۵) جلد کتب در رشته های مختلف میباشد، از قبیل زبان و ادبیات دری، تاریخ، جغرافیه، زبان وادبیات پشتو، جامعه شناسی، دینی، فلسفه، روانشناسی، تربیت بدنی ، کمپیوتر، زراعت، عمومیات ، حقوق ، هنرها، فزیک، اقتصاد، بیولوژی، ریفرنس ،زبانها ، ریاضی و مجلات علمی میباشد. آمریت کتابخانه از تاسیس تا اکنون در تلاش است تا هر چه بیشتر و بهتر خدمات همه روزه برای مراجعه کننده گان اعم از محصلان پوهنځی های (۹) گانه ، استاتید محترم ، کارمندان و محصلان، موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی عرضه نماید.کتابخانه عمومی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با داشتن( ۷ ) پایه کمپیوتروانترنت سریع توانسته مشکلات محصلان و سایر مراجعین را تا حد امکان مرفوع نماید همچنان به تعداد (۲۱) قایمه کتب و مجلات علمی به دسترس محصلان جهت دریافت منابع مورد ضرورت آنها قرار دارد .

 دفاتر اداری کتابخانه

 1. آمریت کتابخانه
 2. مدیریت عمومی
 3. مدیریت کارت کتلاک
 4. مدیریت ریفرنس و مجله
 5.  بخش صحافی کتابخانه

معرفی اعضای کتابخانه ، وظایف ومسوولیت ها

 1. آمرکتابخانه : بست ۳ (ویتا افضلی - لیسانس حقوق و ادبیات)

 هدف وظیفه

1-  کنترول از ترتیب وتنظیم کتابها و از امور فنی و تخنیکی خدمات تکنالوژی معلوماتی بمنظور عرضه خدمات بهتر.                                                                                                                                                                                

 1. ارایه طرح ها ، مشوره هاو ترتیب رهنمودها برای تطبیق برنامه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
 2.  تامین وتحکیم روابط با پوهنځی ها و شبعات پوهنتون غرض ترتیب طرزالعمل های تکنالوژی معلوماتی پوهنتون بمنظور ایجاد سیستم سریع و قابل دسترس
 3. فراهم ساختن آموزش های مورد ضرورت برای کارمندان آمریت کتابخانه .

2- مدیرعمومی کتابخانه: بست ۴ ( نقیب الله پیمان- رشته اداره وتجارت)                                                                                                                    

هدف وظیفه                                                                                                                                             1 - کنترول ازترتیب وتنظیم کتابها وازامورفنی و تخنیکی خدمات تکنالوژی معلوماتی بمنظورعرضه خدمات بهتر.

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده .
 2. مدیریت و رهبری کارمندان تحت اثر جهت اجرای بهتروظایف شان.
 3. کنترول ازترتیب و تنظیم کتابها و سایر نشریه های علمی و تخصصی دربخش های مختلف به منظور سهولت دستیابی استفاده کننده گان و نظم بهتر کتابخانه.
 4.  مدیر کارت کتلاک:بست ۵ (محمد وحید ظاهری)                                                                                                               

 

هدف وظیفه

1-ترتیب وتنظیم کارت کتلاک کتابها وترتیب و نصب لیبل ها درکتب به منظور فراهم آوری زمینه تحقیق ومطالعات علمی برای استادان ، محصلان وسایر مراجعین و مشترکین درمطالعات با لوایح ومقررات منظور شده کتابخانه.                                                                                2- ایجاد سیستم توزیع کتب کتابخانه برویت کارتهای عضویت به محصلان و سایر مشترکین جهت مطالعه                                               3- ترتیب و تنظیم و نگهداری منوگرافها و سیمینارهاتایید و ارایه شده محصلان بمنظور به دسترس گذاشتن برای محصلان.                        4- تصدیق فورم های عدم مسوولیت و علم خبر استادان، محصلان و کارمندان جهت اطمینان مراجع مربوط.

 1. مدیرریفرنس: بست ۵ ( شگوفه رازقی)

 هدف وظیفه

 1. ایجاد سیستم منظم حفظ و نگهداشت بهتر اسناد و کتابهای الکترونیکی در کتابخانه و تنظیم کتب مهم و نایاب در شعبه ریفرنس به منظور فراهم اوری زمینه تحقیق و مطالعه علمی استادان ، محصلان و  سایر مراجعین مربوط بخش های پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی.
 2. تهیه و ترتیب فهرست مکمل کتب موجود در کتابخانه به اساس عنوان ، نام مولف و تاریخ تالیف آن.
 3. تنظیم کتابها ، کنفرانس های تحقیقی، مجلات و مقالات تحقیقی به منابع مرجح و نایاب به منظور استفاده از کتب مذکور.
 4. کنترول و نظارت سرورهای مربوط به کتابخانه الکترونیکی جهت احصول اطمینان از فعال بودن ومصئون بودن آنها.
 1. صحاف کتابخانه : بست ۷ (محمد امان امیری)

 

هدف وظیفه

 1- پوش اسناد کتابخانه

2- پوش کتب فرسوده

3- پوش اسناد پوهنخی های نه ګانه پوهنتون

4- پوش اسناد دفاتر اداری پوهنتون

 1.  کارگر خدماتی: بست ۷

 پارک کاری دفاتر کتابخانه، صالون کتابخانه، شلف های کتب واجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون که از جانب مسوول بخش به وی سپرده میشود.