مقرره کتابخانه وسیستم تکنالوزی معلوماتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی:

 

   الف:

 1. داشتن کارت کتابخانه.
 2. ثبت نام هنگام اخذ کتب درجدول مربوطه
 3. مراعات کردن نظم و دسپلین هنگام اخذ کتب از نزد مسئوولین کتابخانه .
 4. استفاده درست از کتب هنگام مطالعه .
 5. خارج نمودن کتب از کتابخانه جرم بوده در صورت ارتکاب ، محصل مذکور مدت یک هفته ازکتابخانه محروم میگردد
 6. استفاده کردن از کارت دیگران ممنوع است ،در صورت ارتکاب عمل ، کارت محصل  برای مدت یک هفته قید میگردد .
 7. صحبت کردن به آوازبلند هنگام مطالعه وموبایل ممنوع است

ب :

 1. ثبت نام هنگام استفاده از انترنت و کمپیوتردر کتاب مشخص مدت نیم ساعت.
 2. استفاده درست از انترنت جهت دریافت مواد درسی.
 3. در جریان قرار دادن مسئوولین کتابخانه درصورت ایجاد مشکل تخنیکی در کمپیوترو انترنت .
 4.  جلوگیری از حرکت دادن چوکی ها در صالون کتابخانه .

ج :

 1. جلوگیری ازانداختن اشیاه اضافی در داخل کتابخانه.
 2. خود داری از الفاظ نادرست درمقابل کارمندان کتابخانه.
 3. حفاظت از وسایل شخصی ازقبیل ( دستکول، موبایل ، لب تاپ) مسوولیت  خود محصل میباشد
 4. آغاز تایم کاری ساعت 30-8 قبل ازظهر( یک ساعت وقفه کاری ) شروع تایم(1 الی 5و45) بعد از ظهر