میکانیزم تهیه کتب ومجلات علمی درکتابخانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی :

 

کتب که از طریق موسسات تحصیلی و کتابخانه های شخصی به کتابخانه عمومی پوهنتون اهدا میگردد به ترتیب ذیل صورت میگیرد.

الف:

1 – پیشنهاد به مقام ریاست پوهنتون جهت تعین هیات سه نفری از جمله استادان و یک تن از کارمندان کتابخانه بخاطر تشریح کتب

2 – تائید کتب بعد ازتشریح  توسطه هیات تعین شده.

3 – رشته بندی کتب.

ب:

1 – ثبت دردیتابیس وگنجانیدن آن درقایمه ها .

2 – نصب شماره در عقب کتب .

3 –تفکیک منابع آموزشی از منابع غیر آموزشی

ج:

1-دور نگهداشتن آنعده کتب از دسترس محصلان که باعث تحریک ذهنی آنها میگردد.

2 – قراردادن یک تعداد مجلات و اخبارروزبه دسترس محصلان  که به  کتابخانه مواصلت مینماید