پلان انکشافی  آمریت کتابخانه و سیستم تکناوژی معلوماتی سال 1398

 

 

   استفاده از یک سیستم منسجم کتابخانه برای تنظیم امور کتابخانه بسیار مهم میباشد. تمام کتابخانه ها در جهان به سیستم کمپیوتری مدیریت ،تغیر کرده و برای کتابخانه ها در افغانستان بسیار مهم وضروری است تا آنها نیز این تغیر را بپذیرند . هدف عصری سازی کتابخانه ها میباشد به منظور بهبود کیفیت تدریس وتحقیقات و آموزش محصلان میباشد، دسترسی به منابع دیجیتالی کتابخانه ها را فراهم میسازد. فراهم ساختن مواد تازه و جدید و قابل دسترس آموزشی و درسی از جمله مشکلات است که پوهنتون ها را متاثر میسازد.

   جمع آوری کتابها تا هنوز هم بحیث تلاش های نسبتأ کوچک آکثرآ  به شکل هدیه ویا همکاری استادان و موسسات خارجی که بعضأ مفید تمام میشود باقی مانده ، اما هیچگاه کتاب های کافی برای تمام پوهنحی ها و کتابخانه ها پوهنتونها فراهم نشده است. بنأ چیزی که برای محصلان تدریس میگردد منابع داخلی بوده ، مواد کهنه غیر قابل استفاده  میباشد .

  بخاطر رفع خلا میان نیازمندان روز افزون محصلان برای کتاب های جدید و نواقص در تهیه کتاب در پوهنتون ها نیاز به منابعی آنلاین است تا این مشکل را رفع سازد.

  ارتقای ظرفیت کتابخانه بلند بردن توانایی مدیریتی آمرین وکارمندان کتابخانه ها میباشد،همچنان آمرین کتابخانه که در محیط پوهنتون کار میکنند ممکن است مسوولیت های بیشتری نسبت به دیگر کتابخانه ها داشته باشند از جمله مدیریت خدمات کتابخانه ، نظارت بر کارمندان ، هماهنگی با مراجعه کنندگان به کتابخانه و کاربه منظور بهبود وضعیت و امکانات کتابخانه وظایف و مسوولیت های آمرین کتابخانه به اندازه نوع کتابخانه که در آن کار میکنند بستگی دارد ، یک آمر کتابخانه در یک کتابخانه کوچک ممکن است مثل یک کارمند تمام وقت  تمامی وظایف وکارهای روزانه کتابخانه را انجام دهد، آما آمرین که در کتابخانه های پوهنتون وظیفه های متفاوت ومسوولیت بیشتر دارند.آمرین کتابخانه ها به طور معمول در دیگر کشورها ماستری در رشته کتابخانه دارند به خصوص کسانی که درکتابخانه های اکادمیک کار میکنند.این موضوع نشان دهنده اهمیت وموقف آمریت کتابخانه را نشان میدهد از اهمیت قابل توجه برخورداراست واز طرف  مراکز تحصیلات عالی و جامعه کمک کننده به افغانستان مورد توجه در بخش تعلیم وتربیه قرار داشته باشد.وقتی که موقف آمریت کتابخانه همراه با افراد لایق و مناسب پر شود به طور حتمی میتوان بسیار تغیرات عمده ومثبت را در کتابخانه مشاهده کرد و کتابخانه به حیث یک کتابخانه تاثیر گذار در محیط پوهنتون تبدیل میشود.

  مسوولین کتابخانه ها منحیث کارمندان مسلکی پوهنتون ها باید آموزش های انکشاف مسلکی را فرا گیرند تا باعث بلند بردن مهارت های رهبری ، کسب تخصص یا مهارت های لازم برای بازنگری وطرح پالیسی ها وطرزالعمل ها ، افزایش توانایی اشتراک کنندگان برای تغیر در کتابخانه ها بمنظور عرضه خدمات ضروری ، کسب آگاهی بیشتر در مورد نقش آنها منحیث متخصص سواد اطلاعاتی یا معلوماتی میباشد. تدویر یک کورس علمی منطقه ای برای آمرین کتابخانه های پوهنتون های مورد نظر، جهت آشنایی با سیستم ها وروند های لازم برای تبدیل نمودن کتابخانه های ایشان به نهاد های عصری و الکترونیک میباشد.

 بازسازی وعصری سازی کتابخانه یک موضوع بسیار مهم است که باید در محراق توجه وزارت تحصیلات عالی و تمویل کنندگان قرارداشته باشد.

   تعمیر وتجهیز کتابخانه با تجهیزات مدرن مانند کمپیوترها جهت استفاده از کتابخانه دیجیتالی ومنابع آنلاین ،  تعمیر نمای ظاهری کتابخانه از جمله  رنگمالی سالون عمومی ، رنگ کلکین ها ،پرده برای کتابخانه،اطاق کمپیوترو انترنت که تمام محصلان واستادان از آن برای دسترسی به کتابخانه االکترونیک یا دیجیتال و منابع علمی انترنتی استفاده کرده بتوانند مجهز گرددوتبدیل سیستم شلف بسته به شلف باز، سیستم امنیتی که شامل دروازه امنیتی ، نوار های محافظتی یا امنیتی ، وسیله حساسیت زا ( ماشین فعال کننده وغیر فعال کننده تگ های امنیتی ) و کمره های امنیتی میشود نصب گردد.