پلان انکشافی آمریت کتابخانه وسیستم تکنالوژی معلوماتی سال 1397

 

              پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی متشکل از (9) پوهنحی و (31) دیپارتمنت می باشد . در شرایط فعلی درهر پوهنحی ضرورت احساس می شود تایک کتابخانه به سطح پوهنحی ایجاد گردد روسای پوهنحی ها در زمینه تلاش های لازم را بخرچ می دهند و همچنان کتابخانه عمومی پوهنتون که در بلاک اول ریاست قرار دارد از نظر مکان و ظرفیت مناسب نیست و کمتر از (9633) جلد کتب در آن موجود است واکثریت این کتب بروزنیستند و کمتر کتب های جدید دراین کتابخانه  وجود دارد. پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در پلان ستراتیژیک خویش در نظر گرفته تایک کتابخانه معیاری ومجهزدر پوهنتون ایجاد شود.روی این منظور آمریت کتابخانه پلان انکشافی خود را طور ذیل ترتیب نموده است.

1- ایجاد یک تعمیر دو منزله که حاوی اتاق های مناسب برای آمریت ، توضیح کتاب ، ریفرنس ، شعبات اداری کتابخانه ووسایل الکترونیکی باشد.

2- منزل اول کتابخانه توزیع کتب ماخذ، شعبات اداری والماری کتب قرار داشته باشد. در منزل دوم تالار مطالعه برای محصلین و محل های مناسب ، راحت و فضای آرام برای مطالعه در نظر گرفته شود.

3- تجزیه و تحلیل کارکنان کتابخانه از نظر مهارت های کتب داری و غیره.

4- فرنیچر کتابخانه ( میز مطالعه ، چوکی ، وسایل کمپیوتر وانترنت) در نظر گرفته شده است که اندازه آن برای (9) پوهنحی پوهنتون کافی باشد.

 1. بودیجه کافی برای جمع آوری و خریداری کتاب ها.
 2. رنگ ودیزاین نیز در گرفته شده است.
 3. تنظیم کتب به حساب کارت کتلاک در الماری های کتابخانه.
 4. ترتیب وتنظیم کتب در کتابخانه.
 5. اتاق برای کمپیوتر لب در کتباخانه.
 6. نصب کمره های امنیتی در کتابخانه
 7. داشتن سایت اتنرنیتی برا ی کتابخانه
 8. اسکن نمودن تمام کتب ها در سیستم
 9.  گذاشتن تمام کتب ها بعد ازاسکن به سایت کتابخانه .
 10. توزیع یوزر برای محصلان
 1. لینک دادن قایمه ها در سایت کتابخانه برای محصلان
 2. جلوگیری از فرسوده شدن کتب ها.
 3. تمام کتب از هارد به سافت کاپی
 4. آماده ساختن 10 پایه اسکنر به این سیستم ضرورت می باشد.

 

     پلان طویل المدت

 • بودجه کافی کتابخانه برای خریداری کتاب و گسترش سیستم (WIFI) در کتابخانه.
 • تجهیز کتاب خانه با وسایل کمپیوتری وانترنیتی.
 • داشتن صالون برای مطالعه کتب برای مراجعین.
 • داشتن مکان وسیع و فضای آرام .
 • برقراری ارتباط کتابخانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با کتابخانه های جهان.
 • بر قراری نمودن انلاین کتاب با کتابخانه های جهان.
 • ایجاد یک کمیته برای توسعه کتابخانه پوهنتون.
 • بازدید از کتابخانه ملی وبین المللی استخدام افراد مسلکی در کتابداری خوب.
 • اعزام افراد مسلکی کتابخانه جهت کسب تجارب مسلکی به خارج از کشور.

   رهنمود طرز استفاده از کتابخانه و مرکز منابع

کتابخانه عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی که در منزل دوم تعمیر پوهنتون قرار دارد مرکز منابع و کتابخانه پوهنتون حاوی کتب ضروری در رشته های مختلف و معلومات عمومی وآفاقی باشد

( خدمات تشویق محصلان)

محصلان در داخل کتابخانه با اطمینان خاطر در فضای راحت مطالعه می توانند. کتب شامل دیتابیس     (Database) بوده محصلان کتاب مورد نظر را به ساده گی از طریق کمپیوتر مشخص وبه کمک کتابداران بدست آورده می توانند.

همچنان پوهنتون تلاش می نماید با کتابخانه های الکترونیکی خارج از کشور ارتباط برقرار نموده و آنرا در خدمت محصلان جهت تحقیق ومطالعه قرار دهد.

 کتب پیشنهادی جهت مطالعات اجباری محصلان و کتب ممد درسی به اسرع وقت تهیه گردیده و بدسترس محصلان قرار می گیرد.

مطالعات مستقلانه ، تحلیل موضوعات مطالعه ، موضوعات قبلی از جلسه صنفی وتقاضاهای مهم مضمون شمرده می شود اساتید در آغاز سمستر لست کتب مورد ضرورت  رشته را که جدیدآ نشر گردیده با تجدید چاپ شده  به آمریت کتابخانه سپرده تا در آن روزانه استفاده صورت گیرد.

مرکز منابع و کتابخانه بر علوم کتب دارای بخش منابع خدمات محصلان انترنیتی می باشد آدرس سایت های قابل استفاده در رشته از طرف اساتید به محصلان معرفی می گردد.

  پوهنتون هزینه لازم را جهت استفاده از سایت های معتبر بین المللی برای محصلان تمام رشته ها در نظر گرفته شود.

  محصلان با طرز استفاده از کتابخانه ومنابع انترنیتی  بعد از شمولیت در یکی از پوهنځی های این پوهنتون در روز معرفی (Orientation) ویا از طریق کتاب راهنمای محصلان آشنایی حاصل می نمایند مسولین کتابخانه جهت کمک ورهنمایی محصلان اطلاعات لازم را در اختیار محصلان قرار می دهد.

     شرایط استفاده از کتابخانه و مرکز منابع

 1. داشتن کارت کتابخانه ( توزیع کارت کتابخانه توسط مسول کتابخانه صورت می گیرد).
 2. بلدیت با قوانین کتابخانه وطرز استفاده از منابع ماخذها.
 3. کتب اخذ شده حد اکثر سه روز نزد محصل می ماند در صورت نگهداری کتاب از سه روز محصل با    پرداخت جریمه می باشد.
 4. رعایت مقررات وضع شده در مورد نظم دسپلین در کتابخانه.
 5. منابع ریفرنس صرف در داخل کتابخانه مورد استفاده قرار گرفته می تواند.
 6. دراستفاده انترنت وقت در نظر گرفته شود تا محصلان دیگر که ضرورت دارند نیز استفاده نموده بتوانند.
 7. طبق درخواست محصلان معرفی خط اصلی جهت استفاده از کتابخانه های پوهنتون های دولتی و خصوصی کتابخانه عامه برای محصلان از طریق آمریت کتابخانه و معاونیت امور علمی آماده می گردد.
 8. پرنت و کاپی اسناد و مواد درسی در کتابخانه مجاز نمی باشد( جهت پرنت و کاپی از مرکز نشرات پوهنتون استفاده می گردد.
 9. محصلان آدرس مجلات علمی نشریه های علمی وتحقیقی را به آمریت کتابخانه جهت اشتراک پیشنهاد نمایند.
 10.  در صورت مفقود نمودن کارت دوچند قیمت آنرا بپردازد.
 11.  محصلان به علت های مختلف پوهنتون را ترک می نمایند وبا تبدیل می گردد رفع مسولیت کتابخانه راباید داشته باشند.
 12. استفاده مناسب وبا احتیاط لازم معرف تعهد وامانت داری محصل می باشد قطع تصاویر واراق کتاب ممنوع بوده در صورت مرتکب آن محصل مجبور به تادیه کتاب می باشد.
 13. کتابخانه مرکز منابع ازساعت 8 صبح الی 4عصر در خدمت محصلان واساتید و کارمندان قرار دارد.