پلان انکشاف حمایه و خدمات محصلان سال 1397

 

 1. قرار دادن هفت پایه کمپیوتر در کتابخانه برای محصلان واستفاده رایگان ازانترنت
 2. تشریح و توضیح مقررات کتابخانه به محصلان جدیدالشمول از طرف کارمندان کتابخانه.
 3. راهنمایی محصلان جهت دریافت کتب به اساس شماره هاازقایمه  های مربوطه .
 4.  معرفی بخش های مختلف کتب به اساس رشته مذکور برای محصلان جدیدالشمول و راهنمایی آنها جهت استفاده از آن.
 5. تشویق محصلان جهت اخذ فورم و کارت هویت کتابخانه و راهنمایی انها بخاطر طی مراحل قانونی آن.
 6. قرار دادن قایمه های کتب به دسترس محصلان جهت دریافت مواد درسی به اساس شماره ..
 7.  قرار دادن مجلات ، نشریه های علمی و تخصصی  بصورت رایگانه به محصلان که از طرف ارگانهای مختلف به آمریت کتابخانه ارسال میگردد
 8. فراهم ساختن شرایط آرام و مصؤون در کتابخانه برای محصلان جهت مطالعه کتب.
 9. برقرار نمودن روابط کاری با پوهنځی های ۹ گانه پوهنتون جهت راهنمایی محصلان برای   مراجعه به کتابخانه و استفاده ازکتب و انترنت.
 10. تامین روابط کاری با سایرکتابخانه های موسسات تحصیلات عالی و فرستادن محصلان به کتابخانه های مذکوردر صورت عدم موجودیت کتب وهمکاری با محصلان جهت استفاده از کتب .
 11. قرار دادن کتب نایاب یا ریفرنس به دسترس محصلان نظر به شماره که در قایمه  ثبت میباشد.
 12. توزیع فورم کتابخانه برای محصلان جدیدالمشول  جهت
 13. ثبت و راجستر کارت هویت کتابخانه در دیتابیس بعد از طی مراحل قانونی آن.
 14. توزیع کارت هویت کتابخانه بعد از تکمیل نمودن مراحل قانونی آن
 15.   کنترول ونظارت از کمپیوتر های کتابخانه در صورت بروز مشکل تخینکی واجراات لازمه در قسمت دوباره فعال شدن آنها جهت استفاده محصلان .
 16.  راهنمایی محصلان جهت مراعات  نمودن مقررات  کتابخانه هنگام مطالعه .
 17. برخورد نیک کارمندان کتابخانه با محصلان وسایر مراجعین.

 

      روش تنظیم:

 

 1.  به تعداد (9635) جلد کتب در کتابخانه پوهنتون موجود است
 2.  کتب به اساس رشته ، نام  مولف ، تخلص و سال چاپ تقسیم بندی گردیده است.
 3.     کتب در شلف های جداگانه به اساس شماره های که در قایمه های مربوطه ثبت وراجستر    شده اند گذاشته شده است
 4. توزیع کتب برای محصلان نیز به اساس شماره مشخص که در قایمه وعقب کتب درج می     باشد صورت میگیرد
 5. کتب نایاب یا ریفرنس در شلف های جداگانه به اساس شماره گذاشته  شده و حق استفاده آنرا محصلان و سایر مراجعین صرف در داخل کتابخانه دارند.
 6. مجلات یا نشریه های علمی  وجریده رسمی که از طرف موسسات تحصیلی و سایر ارگانهای دولتی به کتابخانه ارسال می گردد بعد از ثبت در دیتابیس دوباره در شلف ها گذاشته شده  ویک تعداد آن بطور رایگان به دسترس محصلان قرارداده میشود. 
 7. مونوگراف های تحصیلی نیز به دسترس محصلان وسایر نیازمندان گذاشته میشود.
 8. سیستم کتابخانه معیاری نبوده نسبت کمبود کتب و پرسونل ،  سیستم کتابخانه به شکل بسته فعالیت می  نمایدوحق بردن کتاب را محصلان خارج از کتابخانه ندارند.

 

استاک یا آرشیف کتابخانه

کتابخانه عمومی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی استاک یا آرشیف نداشته ،کتب که دارای چندین جلد است و امکان گذاشتن تمام آنها در شلف ها موجود نیست صرف سه یا 4 جلد ازهر رشته برای استفاده محصلان در شلف ها گذاشته شده است و متباقی آن در آلماری های فلزی ویا شلف ها چوبی به قسم آرشیف نگهداری میشود هم چنان کلکسیون ها وسایر مجلات  نیزجای مناسب برای نگهداری آنها وجود ندارد که باعث بی نظمی وازدهام کتابخانه گردیده است ، گذاشتن بیش از حد کتب در کتابخانه مذکورسبب خطرفروریختن آنرا فراهم میسازد،  چون در سال های اخیر در اثر حوادث طبیعی و انتحاری کتابخانه آسیب پذیر گردیده است و گذاشتن آ لماری ها و شلف ها ی فلزی باعث سنگینی کتابخانه گردیده است بنأ داشتن استاک یا آرشیف برای کتابخانه عمومی پوهنتون یک ضرورت مبرم میباشد.