محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD
Helping to Train the Next Generation of Afghan Educators
American University of Afghanistan (AUAF): Oasis in Kabul
Top 10 University of Afghanistan in 2017
Taxonomy Tutorial
MOHE Drupal Training 1 HD

Pages