محفل توزیع تصدیق نامه های مسابقات فوتسال

05 Nov, 2017

روز چهارشنبه مورخ ۱۰عقرب سال روان، در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی نتیجۀ نهایی مسابقات فوتسال که قبلاً بین تیم های پوهنځی های نه گانه پوهنتون راه اندازی شده بود، اعلان گردید؛ در نتیجه تیم A پوهنځی تربیت بدنی به مقام اول، تیم B پوهنځی تربیت بدنی مقام دوم و تیم پوه

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in...

10 Apr, 2017

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in a ceremony presented and discussed on its implementation

 

Protocol between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP

10 Apr, 2017

The protocol  was singed between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP about establishing master’s program in field of education in academic deputy office at university. Associate professor, Ghulum Dastgir Khawren deputy of academic affairs of university, USWDP, Dr.

Graduates Monograph Defense Ceremony of English Department

10 Apr, 2017

 

On Wednesday December 28, 2016 the graduated students monograph defense took place at TESOL Library, Kabul Education University.

Pages