امضای تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی وموسسه تحصیلات عالی وردک

01 May, 2018

روز دوشنبه مورخ 10 ثور سال روان، تفاهمنامۀ همکاری دوجانبه بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و موسسه تحصیلات عالی وردک از سوی روئسای هر دو نهاد امضا شد. در تفاهمنامه تعهدات هر دو جانب تسجیل گردیده است.

در حین امضای تفاهمنامه معاونین و هیأت رهبری پوهنتون حضورداشتند. به اساس این تفاهمنامه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در عرصه های ظرفیت سازی، طی مراحل  ترفیعات اعضای کادرعلمی و زمینه سازی در برگزاری کنفرانس‌های علمی موسسه تحصیلات‌عالی وردک همکاری می‌کند.