امضای تفاهمنامۀ بین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و کمیتۀ ناروی در افغانستان

08 May, 2018

روز شنبه تاریخ 15 ثور سال روان، تفاهمنامۀ همکاری به منظور ایجاد برنامۀ ماستری تعلیم وتربیۀ فراگیر و متنوع و تداوم آن، از سوی پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی توسط محترم پوهمنل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس این پوهنتون و از سوی کمیته ناروی توسط آقای تیریا گلنونس ورژدال امضا شد، در تفاهمنامه  تعهدات هر دو جانب  تسجیل گردیده است.