کنفرانس شبیه سازی ملل‌متحد

13 Aug, 2018

به روز شنبه مورخ 20 اسد سال روان، موسسۀ هیله به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای 350 تن محصلان وهمچنان برای علاقه ‌مندانی‌که به گونه آنلاین ثبت نام کرده بودند؛ کنفرانسی را تحت عنوان (شبیه سازی ملل‌متحد) برگزار نمود. هدف از برگزاری این چنین کنفرانس‌ها توانمند سازی جوانان بوده و موسسۀ هیله کوشیده است تا سلسله کنفرانس‌های خود را مجانی برای جوانان فراهم سازند. که این کنفرانس برای دو روز ادامه دارد.

در این کنفرانس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم محمد شفیق همدم مشاور ارشد رئیس جمهور در امورملل‌متحد، محترم پوهندوی دکتور عبدالهادی ستانکزی، محترم سلیمان سلیمان‌خیل معاون موسسه هیله و تیم همراه شان، مهمانان ومحصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید، پس از پخش سرود ملی کشور، محترم سلیمان سلیمان‌خیل، محترم محمد شفیق همدم و محترم پوهندوی عبدالهادی ستانکزی ابلاغ سخن کردند. به تقیب آن نمایش کوتاهی توسط محصلان اشتراک کننده که مشکلات اجتماعی جوانان را انعکاس میداد مورد اجرا قرار گرفت.

در روز دوم که 9:30صبح برنامه آغاز گردید که در آن محصلان به سه کمیته شبیه سازی ملل‌متحد تقسیم شدند، در هر کمیته هریک از محصلان یکی از کشورهای شامل سازمان ملل‌متحد را نماینده‌گی می‌کردند و موضوعات حقوق بشر افغانستان را از زاویه همان کشور به بحث می‌گرفتند که در این کنفرانس تمام کمیته‌ها با هم در باره موضوعات انتخاب شده بحث نموده و در اخیر راه حل‌های خود را درباره حقوق بشر ارائه نمودند.

در اخیر برنامه محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی از مسؤولین موسسۀ هیله ابراز امتنان نموده و افزدند که تدویر چنین برنامه‌ها نهایت ضروری بوده و از محصلان اشتراک کننده تقاضا نمودند که این سلسه را ادامه بدهند تا باشد به اهداف دیرینه‌ی خویش نایل آیند. همچنان دراین کنفرانس تقدیر نامه‌هایی که از طرف موسسه هیله برای محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، تعدادی از مهمانان و محصلانی که در این کنفرانس حضور فعال داشتند واز هر کمیته یک یک نفرکه به حیث بهترین انتخاب شدند، تندیس برای شان تفویض گردید.