محفل فراغت دور هشتم ماستری تعلیم وتربیه

13 Sep, 2018

امروز چهارشنبه تاریخ 21 ماه سنبله، محفل فراغت از دور هشتم برنامۀ ماستری تعلیم وتربیه، در ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی برگزار گردید.

در محفل، پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، دکتور مایکل بلندل ، هیأت رهبری پوهنتون، استادان، فارغان و مهمانان برنامه اشتراک داشتند.  محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و بعد از پخش سرود ملی، سخنرانان برنامه، محترم پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی، دکتور مایکل بلندل، شمس الرحمن شمس (یک تن از فارغان برنامه)، پوهنوال محمد عتیق مموزی، گفتنی های شان را در رابطه به اهمیت، ارزش و محتوای برنامه ارائه کردند.

قابل تذکر است که دور هشتم برنامۀ ماستری تعلیم و تربیه به طور ویژه از سوی پروژۀ حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری حمایت میشد.

در پایان محفل، برنامۀ ماستری رهبری و مدیریت آموزشی که قبل ازین به حمایت مالی و تخنیکی پروژۀ یاد شده، پیش برده میشد، نیز رسماً به پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی سپرده شد.

محفل با دعای خیر پایان یافت.