محفل افتتاح مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

sreu_admin
rtrt

Event dates

Event dates -

 

روز چهار شنبه تاریخ 25 میزان سال روان، مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به کمک وهمکاری ادارۀ محترم(HEDP)، با حضور داشت محترم پوه