اطلاعیه

sreu_admin
dfd

به اطلاع فارغان محترم پوهنځی های نه گانه و بخش فوق لیسانس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، رسانیده میشود که دیپلوم های سفید به پوهنتون مواصلت ورزیده است، در صورت ضرورت به مدیریت های تدریسی مربوطه مراجعه نموده و اسناد فراغت شان را اخذ نمایند.