به منظور تهیه و تدوین طرزالعمل معاملات و مراسلات الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی، کمیته ای تحت ریاست معین مالی و اداری تشکیل و تدویر جلسه نمود.

sreu_admin
Tue, Jan 12 2021 9:14 AM
طظیسی

در این جلسه نخست محترم نوراحمد درویش معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی الکترونیک سازی معاملات و مراسلات را بخش اساسی حکومت داری الکترونیکی خوانده و تطبیق این سیستم را در تأمین شفافیت، سرعت کار، پاسخگویی، عدالت و سایر مؤلفه های توسعه ارزنده و ضروری خواند.

معین مالی و اداری با استماع نظریات و پیشنهادات اعضای کمیته هدایت داد که تا در مدت یک هفته ساختار طرزالعمل معاملات و مراسلات الکترونیکی آماده و جهت اقدامات بعدی ارايه گردد.

در این جلسه همچنان به دفتر سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز وظیفه داده شد که برنامه های آگاهی دهی را جهت آماده سازی کارمندان بخش های مختلف وزارت تحصیلات عالی و واحد های دومی این وزارت بخاطر استفاده موثر از این سیستم راه اندازی نماید.

قابل ذکر است که به اساس ماده 31 قانون معاملات الکترونیکی و امضای الکترونیکی، برای وزارت خانه ها و ادارات دولتی حق داده شده است تا به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون با همکاری ادارات ذیربط مقرره ها را پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.

با تدوین و تطبیق طرزالعمل معاملات و مراسلات الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی روند کاری این وزارت تسریع گردید و سهولت های زیادی در زمینه به وجود خواهد آمد.

Latest news

Tue, Jul 14 2020 2:59 PM
Background image

Graduates Monograph Defense Ceremony of English Department

On Wednesday December 28, 2016 the graduated students monograph defense took place at TESOL Library, Kabul Education University.

Tue, Jul 14 2020 2:55 PM
Background image

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in..

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in a ceremony presented and discussed. . .

Tue, Jul 14 2020 10:40 AM
Background image

Protocol between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP

The protocol  was singed between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP about establishing master’s program in field of education in academic deputy office at university.

BACK TO NEWS