"قانون اساسی عالی‌ترین سند تقنینی یک کشور است که رابطه میان قدرت سیاسی و شهروندان یک کشور را تأمین می کند. "

sreu_admin
Tue, Jan 12 2021 9:16 AM
طیبسییب

 

این مطلب را دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی در محفل گرامی داشت از هفدهمین سالگرد قانون اساسی افغانستان که در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، بیان کرد.

در این مجلس دکتر ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، معینان وزارت تحصیلات عالی، رؤسای ادارات مرکزی و شماری از رؤسای پوهنتون های دولتی نیز حضور داشتند.

وزیر تحصیلات عالی، قانون اساسی را یکی از بهترین قانون های عنوان کرد که به گفته وی "مبتنی بر یک سلسله اصول و اساسات مشخص و واضح حقوق بشری می باشد و منبع یا عامل مهمی برای همبستگی ملت افغانستان و مردم عزیز افغانستان به حساب می آید."

وی افزود که از این جهت این قانون اساسی نقطۀ عطف در تاریخ تصویب قوانین افغانستان می باشد که در آن تکثر قومی، فرهنگی و هویت کوچک در چتر هویت بزرگ افغان به رسمیت شناخته شده و دسترسی به تحصیل، حق انتقاد، آزادی بیان به گونه واضح تسجیل گردیده است.

دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی تأکید کرد که نقش نظام تحصیلی در عرصۀ گسترش فهم و تفسیر از قانون مهم است و وزارت تحصیلات عالی تلاش می ورزد تا به عنوان مولدان فکر و اندیشه، مرجع تفسیر و تشریح قانون اساسی باشد و از رهگذر پوهنحی های حقوق در این زمینه مسؤلیت خویش را انجام دهد.

دکتر ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز در زمینۀ غنای قانون اساسی و نقش وزارت تحصیلات عالی در راستای ترویج فهم از قانون در کشور صحبت کرد و گفت که در قوانین اکثر کشورهای اسلامی دین مردم اسلام خوانده شده، اما در مادۀ دوم قانون اساسی افغانستان، دین دولت، اسلام خوانده شده است که این خود عامل برتری قانون اساسی افغانستان بر سایر قوانین کشور های اسلامی می باشد.

دکتر متقی هم چنان گفت که قانون اساسی افغانستان عوامل تبعیض را از نگاه جنسیتی و سایر عوامل از بین برده و زمینه یکسان فعالیت همه اقشار جامعه را به رسمیت شناخته است. وی هم چنان به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کرد که تا در پایان نامه های رشته های حقوق نهادهای دولتی و خصوصی مسأله تفسیر قانون اساسی و ماده های آن را درنظر بگیرند تا فهم حقوقی از قانون در جامعه گسترش پیدا کند.

پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، نیز با بحث روی ضرورت وجود قانون در جامعه برای تأمین نظم و وحدت و پاسخ به پیشنهادات دکتر متقی در زمینه، گفت که وزارت تحصیلات عالی با انکشاف، طرح و تصویب مقرره ها، لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمودها توانسته زمینه های نظم بخشی و سهولت را ایجاد کرده و در بخش تطبیق قانون اساسی نقش اساسی را ایفا کند.

پوهنوال لیلما شریفی یما رئیس پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی نیز در زمینه صحبت کرد و قانون اساسی افغانستان را مظهر وحدت و پیشرفت در زمینه رفع تبعیض و تأمین عدالت عنوان کرد. وی افزود: " قانون اساسی حاضر، برپایۀ دموکراسی وضع شده است که در آن برابری شهروندان تضمین گردیده، برمنع تبعیض صحه گذاشته شده، برموقف زنان در جامعه تأکید صورت گرفته و جایگاه آن‌ها همانند مردان تثبیت شده است."

محفل با دعای خیر و رستگاری مردم افغانستان خانمه یافت.

Latest news

Tue, Jul 14 2020 2:59 PM
Background image

Graduates Monograph Defense Ceremony of English Department

On Wednesday December 28, 2016 the graduated students monograph defense took place at TESOL Library, Kabul Education University.

Tue, Jul 14 2020 2:55 PM
Background image

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in..

Higher Education Management Information System (HEMIS) students from the Creative Center for Information Technology (IT Competence Center) is made, in a ceremony presented and discussed. . .

Tue, Jul 14 2020 10:40 AM
Background image

Protocol between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP

The protocol  was singed between Shaheed prof. Rabani Education University and USWDP about establishing master’s program in field of education in academic deputy office at university.

BACK TO NEWS