پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

sreu_admin
Tue, Jan 12 2021 3:15 PM
dfd

Publish Date

Closing Date

پوهنځی:              علوم تربیتی و مسلکی   
 دیپارتمنت:             تعلیم و تربیه                     یک  بست 
برای بار           :    دوم

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/25الی  1399/11/5درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند