محفلی تجلیل از روز معلم

21 Oct, 2017

روز شنبه مورخ 15 میزان سال روان، طی محفلی از روز معلم در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با همکاری شبکۀ جهانی تلویزیون جهان تجلیل به عمل آمد.

در این محفل هیآت رهبری ، استادان وکارمندان پوهنتون شرکت نموده بودند. درآغازمحفل، پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون و پوهنوال غلام دستگیر خاوین معاون علمی پوهنتون روز معلم را برای تمام آموزگاران به خصوص استادان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی تبریک گفته و از بارگاه ایزد متعال سعادت دارین را برای همه معلمان آرزو نمودند.