جشنواره ورزشی محصلان

13 Nov, 2017

روز شنبه مورخ 20عقرب سال روان جشنواره ورزشی محصلان پوهنځی تربیت بدنی در هفت رشته توسط دکتورذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی و استادان پوهنځی تربیت بدنی افتتاح گردید.

شایان ذکراست که این مسابقات مدت یک هفته دوام دارد و نتایج بعدی آن اعلام خواهد گردید.