اطلاعیه

sreu_admin
ggg

به اطلاع دواطلبان امتحان کانکور اختصاصی نابینا/ناشنوا سال 1400 رسانیده میشود که قرار است امتحان کانکور شان به روز شنبه 1400/7/24 در پوهنتون تعلیم وتربیه کابل اخذ گردد. از داوطلبان محترم تقاضا میگردد تا به ساعت 9:00 قبل از ظهر به پوهنتون تعلیم وتربیه کابل تشریف بیآورند.