حوت 23, 1396

  روز دو شنبه مورخ 22 حوت سال روان، در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به منظور گرامی داشت از روز جهانی زن تجلیل به عمل آمد.

حوت 22, 1396

برنامۀ نهالشانی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با اشتراک رئیس پوهنتون و هیأت رهبری این پوهنتون. روز دوشنبه مورخ 21 حوت هیأت رهبری این پوهنتون آغاز گردید.

دلو 30, 1396

مجلس شورای علمی مورخ ۲۹/11/1396 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD