عقرب 21, 1397

روز یکشنبه تاریخ 20عقرب سال روان، اعمار دیوار احاطه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، محترم پوهنوال غلام

عقرب 15, 1397

روز شنبه تاریخ 12عقرب سال روان، محفلی به همکاری نهاد فرهنگی فول برایت (Fulbright) در تالار ادیتوریم

عقرب 9, 1397

مجلس شــــــورای علمی پوهنتـون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عـــــادی، به ســــاعت 11:00قبل ازظهرتاریخ 6/8/ 1397 درتـالار جلســات پوهنتون دایرگردید.

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD