جوزا 13, 1397

روز شنبه مورخ 12جوزا سال روان، دور اول کنفرانس های علمی ربع وار سال1397 از جانب مرکز انسجام تحقیقات علمی برای اعضای کادرعلمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با ح

جوزا 2, 1397

روز دوشنبه مورخ31 ثور سال روان، محفل اهدای دیپلوم برای فارغان دور اول پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم این پوهنتون تدویر گرد

جوزا 2, 1397

مجلس شورای علمی مورخ 30/2/1397 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD