ثور 26, 1397

روز سه‌ شنبه مورخ 25 ثور سال روان، از کار کرد های محترم پوهنوال محمد عتیق مموزی مسؤول ومتصدی امور مرکز تحصیلات فوق لیسانس از سوی کمسیون ملی یونسکو و آیسسکو تقدیر به عمل

ثور 19, 1397

روزچهارشنبه مورخ 19 ثور سال روان، برنامه آموزشی پلانگذاری و برآورد هزینه پروژه با استفاده از (Microsoft project) که از جانب اداره محترم برنامه حم

ثور 18, 1397

روز شنبه تاریخ 15 ثور سال روان، تفاهمنامۀ همکاری به منظور ایجاد برنامۀ ماستری تعلیم وتربیۀ فراگیر و متنوع و تداوم آن، از سوی پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی توسط

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD