جدی 20, 1396

روز سه شنبه مورخ 19 جدی 1396، طی محفلی در سالون کنفرانس های پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی از علاقه مندی و توجۀ بی مثال وزیر صادق و مدبر ارشاد، حج و اوقاف ج.ا.ا

جدی 20, 1396

کنفرانس‌های علمی توسط اعضای کادر علمی پوهنتون، امروز دوشنبه 18 جدی سال روان نیز در چهار حوزۀ داخل پوهنتون، ادامه داشت.

جدی 19, 1396

امتحان رقابتی برای کادر علمی پوهنتون کندز در رشته بیولوژی به تاریخ 16 جدی سال روان از سوی دیپارتمنت بیولوژی به طور شفاف اخذ و نتیجه به روز یکشنبه 17 جدی اعلان گردید.

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD