سرطان 6, 1397

دوشنیه 4 سرطان 1397 در اجلاسی که به منظور معرفی کمیته‌های جدید وکارشیوۀ کمیته‌ها در سالون کنفرانس‌های پوهنتون دایر شده بود، محترم پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، هیأت رهبری پوهن

سرطان 4, 1397

روز یکشنبه مورخ 3 سرطان سال روان، از روز جهانی المپیک زیر نام کنفرانس ملی ورزش به همکاری کمیته‌ی محترم ملی المپیک و ریاست محترم پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی در

سرطان 2, 1397

روز چهارشنبه مورخ 30 جوزا سال روان، مجلس مشترک میان رئیس محترم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی و رئیس محترم عمومی تربیت بدنی و سپورت و رئیس کمیته ملی المپیک افغان

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD