قوس 5, 1396

به روز چهارشنبه مؤرخ1 قوس سال روان، جشنوارۀ ورزشی محصلان پوهنځی تربیت بدنی در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید.

قوس 5, 1396

مجلس شورای علمی مورخ 1396/9/1 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون دایر گردید.

عقرب 24, 1396

محفلی افتتاحیه تطبیق آزمایشی پالیسی منع تبعیض جنسیتی وآزار- اذیت جنسی به روز دوشنبه مورخ 22 عقرب سال روان در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی از جا

ویدیوها

وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD