تفاهمنامه بین پوهنتون تعلیم وتربیه  و جانب USWDP در مورد ایجاد یک دوره برنامه ماستری در عرصه تعلیم وتربیه طی مراسمی در دفتر معاونیت علمی پوهنتون امضا گردید.

در پای تفاهمنامه، از سوی پوهنتون تعلیم وتربیه پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون و از سوی USWDP، داکتر وحید عمر ریس حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری امضا کردند.

این برنامه برای اعضای کادر علمی پوهنتون های دولتی بوده که از سوی  USWDP مستحق بورسیه تحصیلی شناخته شده اند.

دری
Image: 
Sub-title: 
امضای تفاهم نامه برنامه ماستری
Position: 
2