دری

محفل محصلان ممتاز پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی به روز دو شنبه مورخ هشت قوس سال جاری در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی تجلیل گردید.

محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز و سپس پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی و سرپرست پوهنتون تعلیم وتربیه ی شهید استاد ربانی در رابطه به اهمیت وضرورت چنین محافل صحبت نموده تجلیل همچنین محافل را یک گام مثبت در راستای تشویق و رشد استعداد های محصلان عنوان کرد. بعد از سخنان رهنمودی سرپرست پوهنتون بالترتیب پوهندوی محمد عمر سلیمان عضو کمیسون ارتقأ کیفیت پوهنتون و پوهندوی صدیق الله بارکزی رئیس پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی راجع به موضوع صحبت نمودند و تدویرچنین محافل را که پوهنحی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی برای نخستین بار ابتکار نموده به سطح تمام پوهنحی ها و به سطح پوهنتون ضروری دانستند.

محفل با اهدای تحسین نامه از جانب رهبری پوهنتون برای محصلان ممتاز اختتام یافت.

Image: 
محفل محصلان ممتاز پوهنځی آموزش کمپیوتر
Sub-title: 
محفل محصلان ممتاز پوهنځی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی
Position: 
1